Prispevala Milena Vidovič

Osnovna šola Rodica je samostojna osnovna šola, ki jo obiskujejo učenke in učenci iz treh krajevnih skupnosti: Jarše – Rodica, Toma Brejca Vir in Slavka Šlandra Domžale. Šlo v šolskem letu 2017/2018 obiskuje 718 učenk in učencev. Ustanovitelj šole je Občina Domžale.

Pouk v šolskem letu 2017/2018 poteka v 29 oddelkih v dveh šolskih stavbah: na Kettejevi ulici 13 (matična šola) in na Šolski ulici 1 (dislocirani oddelki Jarše). Učenci do 5. razreda so vključeni v 13 začetnih skupin podaljšanega bivanja, jutranje varstvo za prvošolce pa je organizirano v dveh skupinah. Učenci se po pouku oz. po končanem samostojnem učenju lahko vključijo v različne interesne dejavnosti, aktivnosti Šolske skupnosti učencev, projektne ali obogatitvene programe. Šola predpisan program dopolnjuje še z aktivnim delovanjem v okviru različnih projektov (Eko šola, Zdrava šola, UNESCO šola, mednarodni projekti in druge dejavnosti), preko katerih aktivno deluje v smeri uresničevanja ciljev trajnostnega in sonaravnega razvoja, skrbi za zdravje, raziskovanja in ohranjanja kulturne dediščine, vstopanja v mednarodne povezave. Tudi na ta način šola učencem in učiteljem omogoča pridobivanje novih izkušenj ter raznolikih znanj.

Vodenje šole

Šolo vodi ravnateljica, pri njenem delu ji pomaga pomočnica. Ravnateljica je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Delovanje šole spremlja svet šole, ki sprejema vse formalne odločitve. Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja (ga. Marjeta Kristan, g. Matjaž Vodlan in g. Robert Pečnik), predstavniki staršev (ga. Marjetka Požek, g. Marko Juvančič in g. Boštjan Grošelj) in predstavniki zaposlenih (ga. Maja Rovanšek, ga. Tjaša Kranjc, ga. Petra Šuštar, ga. Irena Jeretina oz. nadomestni član od novembra 2017 in g. Dušan Smole). Svet šole vodi predsednik, g. Dušan Smole.

 Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vseh učnih oddelkov. Svet skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev in je posvetovalni organ ravnateljice. Predstavnika v svet staršev starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev obravnava letni delovni načrt šole, predlaga in daje soglasje k nadstandardnim programom šole, skupni nabavni ceni delovnih zvezkov, razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalnem delu šole, voli predstavnike v svet šole, posreduje predloge in pobude staršev (66. čl. Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, UL RS št. 16/2007 in 22. čl.  Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, UL RS št. 36/2008).

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razrednik.

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, ki se povezujejo v šolsko skupnost učencev, ki se s predstavniki oddelkov aktivno sestaja vsaj trikrat letno na šolskem parlamentu. Učenci oblikujejo letni program dela, posredujejo predloge, pobude in pripombe o delu in življenju v šoli, skrbijo za različne zabavne dejavnosti učencev, organizirajo humanitarne dejavnosti in drugo. Učenci predsednika šolske skupnosti izvolijo na tajnih volitvah v mesecu septembru. Mentorji Šolske skupnosti učencev Osnovne šole Rodica so ga. Tjaša Kranjc, ga. Tanja Logar in g. Marko Drobne.

Šolski okoliš zajema naselja: Rodica, Spodnje Jarše, Srednje Jarše, del Zgornjih Jarš, Vir, del Količevega. Šolski okoliš je opredeljen v ustanovitvenem aktu šole.

 

Zadnjič posodobljeno 16. oktober, 2017 ob 8:46:06