Projekt Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017

                            

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

 Cilj projekta je zaposlitev iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katere se bodo mladi učitelj preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu. Poudarek je na trajnostnem vključevanju mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti…

Prva zaposlitev v projektu je potekala od 1. 12. 2016 do 31. 7. 2017.

V sklopu projekta smo učitelju začetniku omogočali razvoj ključnih kompetenc mladega učitelja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo in sicer:

 1. Uporaba znanj in razumevanje pomena predmetnega/strokovnega področja v povezavi s kurikulum osnovne šole, posameznih učnih načrtov ter razvojnih zakonitosti otrok in skupin.
 2. Spodbujanje spretnosti, ki podpirajo učinkovito poučevanje (metodika in didaktika poučevanja, skupinska dinamika, uporaba IKT pri pouku in razvoj digitalne pismenosti ter varnega vedenja v spletnem okolju, spodbudno in varno učno okolje, učenje učenja, vrednotenje napredka učencev – formativno spremljanje in ocenjevanje znanja).
 3. Sodelovanje v delovnem in širšem okolju (povezovanje in aktivno delo v kolektivu, strokovnih aktivih, delovnih skupinah, strokovnih skupinah za otroke s posebnimi potrebami, svetovalno službo, z drugimi ustanovami, preko katerih poteka strokovno sodelovanje, reševanje problemov, razvijanje novih oblik učenja in drugo).
 4. Razvoj prepričanj, vrednot in stališč, preko katerih mlad učitelj oblikuje pomen načrtne vzgoje, izobraževanja ter nasploh učenja v družbi; se uči samorefleksije, kritičnega prijateljevanja ter odgovornega usmerjanja lastnega strokovnega razvoja; spodbuja sodelovanje, povezovanje, spoštovanje različnosti in medkulturnosti.
 5. Spoznavanje organizacije dela v šoli, vodenja ter temeljnih predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja; spoznavanje organiziranosti učencev s poudarkom na oddelčni skupnosti in vodenju le-te, sodelovanje in delo s starši.

Kandidatu/izbranemu mlademu učitelji smo omogočili:

 • sodelovanje pri pouku in samostojno prevzemanje delovnih nalog,
 • spremljanje in usmerjanje dela ter sprotno vrednotenje opravljenega dela (refleksije, usmeritve),
 • aktivno vključevanje v dejavnosti obveznega in razširjenega programa,
 • izvajanje programa interesne dejavnosti in počitniških animacij,
 • izvajanje drugega dela (spremstva, nadomeščanja, dežurstva; vodenje šolske dokumentacije; delo v delovnih skupinah, aktivih, v učiteljskem zboru, sodelovanje s strokovnimi službami; pomoč pri pripravi prireditev in drugo),
 • seznanjanje z delom razrednika in sorazrednika ter z vzgojnim delovanjem šole,
 • izobraževanje na različnih področjih strokovnega dela ter glede na izkazane potrebe.

Poročilo učitelja začetnika je na voljo na povezavi PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017 .

(Skupno 15 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost