Prispevala Milena Vidovič

Osnovna šola Rodica je samostojna osnovna šola, ki jo obiskujejo učenke in učenci iz treh krajevnih skupnosti: Jarše – Rodica, Toma Brejca Vir in Slavka Šlandra Domžale. Ustanovitelj šole je Občina Domžale.

Pouk v šolskem letu 2018/2019 poteka v 29 oddelkih v dveh šolskih stavbah: na Kettejevi ulici 13 in na Šolski ulici 1. Učenci do 5. razreda so vključeni v 13 začetnih skupin podaljšanega bivanja, jutranje varstvo za prvošolce pa bo organizirano v dveh skupinah (Rodica, Jarše). Učenci se po pouku, izjemoma tudi pred, lahko vključijo v nekatere druge vsebine razširjenega programa (interesne dejavnosti, aktivnosti Šolske skupnosti učencev, projektne ali obogatitvene programe). Šola predpisan program dopolnjuje še z aktivnim delovanjem v okviru projekta EKO šola, UNESCO šola, Zdrava šola, preko katerih aktivno deluje v smeri uresničevanja ciljev trajnostnega in sonaravnega razvoja, zdravja, raziskovanja in ohranjanja kulturne dediščine. Povezujemo se s šolami v lokalnem okolju, s šolami po Sloveniji in tudi tujimi šolami v sklopu mednarodnih projektov.

Vodenje šole

Šolo vodi ravnateljica, pri njenem delu ji pomaga pomočnica. Ravnateljica je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Šolo upravlja svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja (ga. Marjeta Kristan, g. Robert Pečnik, g. Matjaž Vodlan), predstavniki staršev (ga. Marjetka Požek, g. Marko Juvančič in g. Boštjan Grošelj) in predstavniki zaposlenih (ga. Maja Rovanšek, ga. Tjaša Kranjc, ga. Petra Šuštar, g. Rado Jereb in g. Dušan Smole). Svet šole vodi predsednik, g. Dušan Smole.

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vseh učnih oddelkov. Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev in je posvetovalni organ ravnateljice. Predstavnika v svet staršev starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev obravnava letni delovni načrt šole, predlaga in daje soglasje k nadstandardnim programom šole, skupni nabavni ceni delovnih zvezkov, razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalnem delu šole, voli predstavnike v svet šole, posreduje predloge in pobude staršev (66. čl. Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, UL RS št. 16/2007 in 22. čl.  Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, UL RS št. 36/2008 in naslednji).

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razrednik.

 

Zadnjič posodobljeno 18. oktober, 2018 ob 6:41:06

 

Dostopnost