Protokoli ravnanja v OŠ Rodica za izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v osnovni šoli

Usmeritve in protokoli ravnanja so sprejeti z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v času, ko v osnovni šoli poteka pouk in so potrebni dodatni,
posebni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. 
Predstavljajo dinamičen, morebitnim spremembam fleksibilen dokument. Spreminja se
po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na nacionalne ukrepe, pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.

Priloga Hišnemu redu, Pravilom šolskega reda in splošnim protokolom čiščenja in vzdrževanja higiene v OŠ Rodica.

Vzgojni načrt šole

Namen vzgojnega načrta (tudi koncepta) je lažje doseganje ciljev, ki so zapisani v 2. členu ZOŠ (2007).  Ti cilji so vsi za vsako šolo obvezni. Posamezna šola pa vzgojni načrt oblikuje avtonomno, saj je avtonomnost pogoj ustvarjalne svobode in s tem povezane strokovne odgovornosti. Vzgojni načrta šole se naslanja na vrednote, ki so pomembne za evropski kulturni prostor, za slovensko javno vzgojo in izobraževanje in za lokalno okolje šole. Z vzgojnim načrtom načrtujemo uresničevanje teh vrednot.

Pravila šolskega reda

Pravila šolskega reda Osnovne šole Rodica določajo:
• pravice, dolžnosti in odgovornosti učencev,

• načine zagotavljanja varnosti,

• pravila obnašanja in ravnanja,

• vzgojne
postopke in ukrepe za posamezne kršitve pravil,
• organiziranost učencev,

• opravičevanje o
dsotnosti,
• sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva …

PRILOGA A Pravil: Seznam kršitev, postopkov in ukrepov

Seznam kršitev, postopkov in ukrepov.

Pravila hišnega reda

Šola s hišnim redom opredeli območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, delovni in poslovni čas ter uradne ure, uporabo šolskega prostora in opreme, hrambo dokumentacije, organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti ter vzdrževanje reda in čistoče.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Status športnika ali status mladega umetnika.

Pravila o šolski prehrani

S temi pravili se v Osnovni šoli Rodica določajo postopki, ki zagotavljajo:

  • evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,
  • določanje časa in načina odjave posameznega obroka,
  • ravnanje z neprevzetimi obroki,
  • pravico do subvencije za malico in kosilo.  
Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Seznam drugih pravil in celoten pravni okvir šole od notranjih do pomembnejših državnih predpisov, ki so podlaga za delovanje.

Dostopnost