Predmet, namen in cilj javnega razpisa

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev učiteljev začetnikov za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih šolah, dijaških domovih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami).

Prva zaposlitev na projektnem delovne mestu traja v obdobju od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019, zaposlen pa bo učitelj na področju dodatne strokovne pomoči.

Učitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. 5. 2020.

Načrt usposabljanja

V načrtu usposabljanja želimo zajeti in kandidatu omogočiti razvoj ključnih kompetenc mladega učitelja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo in sicer:

 1. Uporaba znanj in razumevanje pomena predmetnega/strokovnega področja v povezavi s kurikulum osnovne šole, posameznih učnih načrtov ter razvojnih zakonitosti otrok in skupin in še posebej na področju izvajanja Koncepta učne težave v OŠ ter dodatne strokovne pomoči učencem z odločbo o usmeritvi oz. učencem, ki potrebujejo začetno vodenje ter strokovno intervencijo pred morebitnim postopkom usmerjanja. Pri tem bo pomembno sodelovanje in poznavanje svetovalnega dela.
 2. Spodbujanje spretnosti, ki podpirajo učinkovito poučevanje (metodika in didaktika poučevanja, specialnih pristopov za učenje ob prisotnih diagnosticiranih težavah, spoznavanje in vstopanje v skupinsko dinamiko (delo z oddelki), uporaba IKT pri načrtovanju ter izvajanju pouka/dodatne strokovne pomoči, prispevek k razvoju digitalne pismenosti ter varnega vedenja v spletnem okolju (aktualna prednostna naloga šole), razvijanje spodbudnega in varnega učnega okolja, učenje učenja, vrednotenje napredka učencev v sodelovanju z učitelji.
 3. Sodelovanje v delovnem in širšem okolju (povezovanje in aktivno delo v kolektivu, strokovnih aktivih, delovnih skupinah, strokovnih skupinah za otroke s posebnimi potrebami, svetovalno službo, vodstvom, z drugimi ustanovami, preko katerih poteka strokovno sodelovanje, reševanje problemov, razvijanje novih oblik učenja in drugo).
 4. Razvoj prepričanj, vrednot in stališč, preko katerih mlad učitelj oblikuje pomen načrtne vzgoje, izobraževanja ter nasploh učenja v družbi; se uči samorefleksije, kritičnega prijateljevanja ter odgovornega usmerjanja lastnega strokovnega razvoja; spodbuja sodelovanje, povezovanje, spoštovanje različnosti in medkulturnosti.
 5. Spoznavanje organizacije dela v šoli, vodenja ter temeljnih predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja; spoznavanje organiziranosti učencev s poudarkom na oddelčni skupnosti in vodenju le-te, sodelovanje in delo s starši.

Kandidatu/izbranemu mlademu učitelju bomo omogočili:

 • sodelovanje pri pouku in samostojno prevzemanje delovnih nalog (izvajanje DSP, hospitacije, izvajanje preventivnih programov, podpora učiteljem in učencem, sodelovanje in podpora v OPB)
 • spremljanje in usmerjanje dela ter sprotno vrednotenje opravljenega dela (refleksije, usmeritve – sodelovanje z mentorjem in vodstvom šole),
 • aktivno vključevanje v dejavnosti obveznega in razširjenega programa,
 • izvajanje programa interesne dejavnosti in počitniških animacij ter preventivnega dela,
 • izvajanje drugega dela (spremstva, nadomeščanja, dežurstva; vodenje šolske dokumentacije; delo v delovnih skupinah, aktivih, v učiteljskem zboru, sodelovanje s strokovnimi službami; pomoč pri pripravi prireditev, programov za oddelčne skupnosti in drugo),
 • seznanjanje z delom razrednika in/ali sorazrednika ter z vzgojnim delovanjem šole,
 • izobraževanje na različnih področjih strokovnega dela ter glede na izkazane potrebe,
 • vključevanje v mednarodne povezave in projekte, ki v projektnem obdobju potekajo v šoli.

 

(Skupno 6 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost