Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let omogoča zagotavljanje dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Javni razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020, ki ga je maja 2016 sprejela Vlada RS in je objavljen na spletni strani https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/JAMSTVO-ZA-MLADE_potrjeno-12.5.2016.docx, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev učiteljev začetnikov za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih šolah, dijaških domovih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami).

Namen javnega razpisa v okviru sklopa B – »Učitelj Začetnik« je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Okvirna časovnica uvajanja mladega učitelja v delo (april 2020 – november 2020)

Učitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. 5. 2021.

Načrt usposabljanja

V načrtu usposabljanja želimo zajeti in kandidatu omogočiti razvoj ključnih kompetenc mladega učitelja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli in sicer:

 1. Uporaba znanj in razumevanje pomena predmetnega/strokovnega področja v povezavi s kurikulum osnovne šole, posameznih učnih načrtov ter razvojnih zakonitosti otrok in skupin in še posebej na področju izvajanja Učnega načrta Likovne umetnosti, Letnega delovnega načrta šole ter nekaterih programskih usmeritev (npr. Koncept dela z nadarjenimi učenci, Koncept učne težave v OŠ, smernice za delo razrednika, Pravila šolskega reda in drugo). Pri tem bomo omogočali mentorsko podporo likovnega pedagoga, sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci (učitelji drugih predmetnih področij, spoznavanje vloge razrednika in sorazrednika, dela in sodelovanja s strokovnimi službami – knjižničar, svetovalni delavec).
 2. Spodbujanje spretnosti, ki podpirajo učinkovito poučevanje – kandidatki za zaposlitev bomo omogočili implementacijo pridobljenih znanj ter nudili pridobivanje izkušenj na področju metodike in didaktike poučevanja, specialnih pristopov za posebej nadarjene učence in učence s posebnimi VI potrebami v rednem programu osnovne šole ter posebnem programu vzgoje in izobraževanja, ki ga mentorica deloma opravlja v osnovni šoli s prilagojenim programom, spoznavanje in vstopanje v skupinsko dinamiko (delo z oddelki), uporaba IKT pri načrtovanju ter izvajanju pouka, prispevek k razvoju digitalne pismenosti ter varnega vedenja v spletnem okolju (aktualna prednostna naloga šole), razvijanje spodbudnega in varnega učnega okolja, učenje učenja, vrednotenje napredka učencev. Kandidatka bo vključena tudi v vzporedne, zunajšolske oblike dela z učenci, npr. tabor za nadarjene učence, šola v naravi.
 3. Sodelovanje v delovnem in širšem okolju, v katerem bo kandidatka lahko oblikovala profesionalno mrežo, kot osnovo za aktivno vključenost ter kritično prijateljevanje v kolektivu, delovanje v šolskem strokovnem aktivu in skupini za kulturno-umetniške dejavnosti, smiselno bo vključena tudi v strokovne skupine za otroke s posebnimi potrebami z možnostjo sodelovanja pri izvedbi nekaterih individualiziranih programov dela; priložnostno bo vključena v sodelovanje z drugimi ustanovami, preko katerih poteka strokovno sodelovanje, reševanje problemov, razvijanje novih oblik učenja in drugo. Kandidatki bo omogočeno tudi dodatno strokovno usposabljanje.
 4. Razvoj prepričanj, vrednot in stališč, preko katerih mlad učitelj oblikuje pomen načrtne vzgoje, izobraževanja ter nasploh učenja v družbi; se uči samorefleksije, kritičnega prijateljevanja ter odgovornega usmerjanja lastnega strokovnega razvoja; spodbuja sodelovanje, povezovanje, spoštovanje različnosti in medkulturnosti.
 5. Spoznavanje organizacije dela v šoli, vodenja ter temeljnih predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja; spoznavanje organiziranosti učencev s poudarkom na oddelčni skupnosti in vodenju le-te, sodelovanje in delo s starši.

Učiteljica začetnica je v obdobju projektne zaposlitve:

 • sodelovala z mentorjem in vodstvom šole (posvetovnaje, spremljanje, usmerjanje in organizacija dela, sprotno vrednotenje dela, samorefleksija),
 • seznanila s prilagojenim potekom dela in učenja na daljavo (primer), spoznavala delo učitelja na daljavo, sodelovala z mentorjem pri pripravi likovnih nalog in ostalih gradiv, se seznanila z delovanjem spletne učilnice in E-Asistenta,
 • sodelovala z drugimi strokovnimi delavci (učitelji drugih predmetnih področij, spoznavanje vloge razrednika in sorazrednika, dela in sodelovanja s strokovnimi službami),
 • seznanila se je z delom učitelja likovne umetnosti ter z vzgojnim delovanjem šole,
 • sodelovala pri pouku in samostojno prevzemala posamezne delovne naloge,
 • spremljala učno-vzgojni proces ter ob mentorju analizirala potek pouka,
 • spoznavala principe ocenjevanja pri predmetu in vrednotenja likovnih del,
 • aktivno sodelovala in pomagala pri pripravi scene zaključne prireditve devetošolcev,
 • preizkušala in nadgrajevala IKT kompetence (grafično oblikovanje: oblikovanje in digitalno ilustriranje raznih šolskih gradiv, priprava video vsebin, urejanje fotografij, urejanje digitalnih likovnih izdelkov učencev in ustvarjanje skupnih galerij za spletno objavo).

Nekaj spletnih povezav do ustvarjenih galerij likovnih izdelkov učencev:

 • pomagala pri sodelovanju na likovnem natečaju,
 • spoznavala šolsko dokumentacijo,
 • vključila se je v izvedbo dneva dejavnosti (spremstvo),
 • vključila se je v izvedbo učne pomoči učencu na daljavo (priprava gradiv in prilagajanje le-teh (link do pdf. povezave), pomoč pri razlagi, sodelovanje s strokovnimi delavci),
 • sodelovala na sestanku učiteljskega zbora, šolskih strokovnih aktivov,
 • vključevala se je v sistem strokovnega izpopolnjevanja (izobraževanja na ravni šole in druga strokovna izobraževanja),
 • seznanila se je s projektnimi dejavnostmi šole,
 • spoznala je druge oblike dela: nadomeščanje, varstvo v podaljšanem bivanju, vodenje šolske dokumentacije.

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost