Projekt Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018

                            

 

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

 

Cilj projekta je zaposlitev iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katere se bodo mladi učitelji preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu. Poudarek je na trajnostnem vključevanju mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti…

 

Prva zaposlitev v projektu je potekala od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018. Na projektnem delovnem mestu sta se zaposlili dve učiteljici, ena za področje glasbene umetnosti, druga za področje jezikovnega pouka (slovenščina, angleščina).

V sklopu projekta smo učiteljicama začetnicama omogočali razvoj ključnih kompetenc mladega učitelja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo in sicer:

 

 1. Uporaba znanj in razumevanje pomena predmetnega/strokovnega področja v povezavi s kurikulum osnovne šole, posameznih učnih načrtov ter razvojnih zakonitosti otrok in skupin.
 2. Spodbujanje spretnosti, ki podpirajo učinkovito poučevanje (metodika in didaktika poučevanja, skupinska dinamika, uporaba IKT pri pouku in razvoj digitalne pismenosti ter varnega vedenja v spletnem okolju, spodbudno in varno učno okolje, učenje učenja, vrednotenje napredka učencev – preverjanje in ocenjevanje, formativno spremljanje in ocenjevanje znanja).
 3. Sodelovanje v delovnem in širšem okolju (povezovanje in aktivno delo v kolektivu, strokovnih aktivih, delovnih skupinah, strokovnih skupinah za otroke s posebnimi potrebami, svetovalno službo, z drugimi ustanovami, preko katerih poteka strokovno sodelovanje, reševanje problemov, razvijanje novih oblik učenja in drugo).
 4. Razvoj prepričanj, vrednot in stališč, preko katerih mlad učitelj oblikuje pomen načrtne vzgoje, izobraževanja ter nasploh učenja v družbi; se uči samorefleksije, kritičnega prijateljevanja ter odgovornega usmerjanja lastnega strokovnega razvoja; spodbuja sodelovanje, povezovanje, spoštovanje različnosti in medkulturnosti.
 5. Spoznavanje organizacije dela v šoli, vodenja ter temeljnih predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja; spoznavanje organiziranosti učencev s poudarkom na oddelčni skupnosti in vodenju le-te, sodelovanje in delo s starši.

 

Učiteljici sta v obdobju projektne zaposlitve:

 • sodelovali pri pouku in ob mentorju prevzemali posamezne delovne naloge,
 • vključevali sta se v načrtovanje in izvajanje dni dejavnosti,
 • spremljali učno-vzgojni proces ter ob mentorjih analizirali potek pouka,
 • spoznavali sta šolsko dokumentacijo,
 • preizkušali IKT kompetence in smiselno vnašanje IKT v izvedbo učnega procesa,
 • spoznavali sta uporabo učnih gradiv pri pouku,
 • spoznavali sta principe preverjanja in ocenjevanja znanja,
 • vključevali sta se v obravnavo učnih in vzgojnih težav ter vzpostavljanju pomoči učencem, vlogi strokovnih služb na ravni šole in zunanjih ustanov,
 • spoznavali sta vlogo razrednika, sodelovali na urah oddelčne skupnosti dela ter sprotno vrednotenje opravljenega dela (refleksije, usmeritve),
 • aktivno sta se vključevali v dejavnosti obveznega in razširjenega programa,
 • izvajali sta programa interesne dejavnosti in načrtovali ter aktivno izvajali program počitniških animacij v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Domžale,
 • v sodelovanju s svetovalno službo in delavko preko javnih del je potekla priprava in izvedba programa »Uvajalnice« – začetno učenje slovenščine za učence priseljence in postopna vključitev priseljenih učencev v oddelčno in šolsko skupnost ter kraj, v katerem živijo,
 • izvajali sta nalogo dežurnih učiteljev,
 • sodelovali sta na sestankih učiteljskega zbora, šolskih strokovnih aktivov,
 • sodelovali sta pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev (npr. Dan zdravja, koncerti, proslave),
 • seznanjali sta se s projektnimi dejavnostmi šole,
 • vključevali sta se v sistem strokovnega spopolnjevanja (izobraževanja na ravni šole in druga strokovna izobraževanja),
 • sodelovali in posvetovali sta se z vodstvom šole (organizacija dela, temeljni predpisi, pomoč pri reševanju posebnih pedagoških problemov in drugo),
 • opravili sta obveznosti pred pristopom k strokovnemu izpitu in ga do zaključka projektne zaposlitve uspešno opravili.
(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost