Spoštovani koordinatorji, mentorji in mladi raziskovalci!

V skladu z včeraj objavljenimi ukrepi in navodili Sveta za nacionalno varnost in NIJZ se je danes, 10. 3. 2020, na šoli sestala koordinacijska skupina za kontinuiran načrt preprečevanje širjenja korona virusa. Sprejeli so odločitev, da se Srečanje mladih raziskovalcev, ki je bilo predvideno za 24. 3. 2020 na OŠ Rodica in je povezana z druženjem večjega števila ljudi v šoli, ODPOVE. Novega datuma nimamo in je odvisen od nadaljnjih navodil pristojnih institucij.

Vodjo RC ZOTKS go. Darjo Kozar Balek sem povprašala, ali se pričakujejo kakšne spremembe s prestavitvijo roka za prijavo in oddajo raziskovalnih nalog za državno srečanje z njihove strani (trenutno aktualni datum je 10. 4. 2020). Odgovorila je, da bodo tudi na ZOTKS poskušali prilagoditi aktivnosti, vendar pa podrobnosti še niso dorečene in ko bo znano več, nam sporočijo.

Lepo vas pozdravljam,

Maja Petek Tomšič

Rodica, 10. marca 2020

Spremljajte tudi spletno stran ZOTKS na tej povezavi.

———————————————————————————————————————-

Šola, na kateri bo organizirano letošnje regijsko srečanje, je Osnovna šola Rodica, koordinatorica regijskega srečanja je ga. Maja Petek Tomšič.

 

 1. RAZPIS

Mladi raziskovalci, učenci osnovnih šol, sodelujejo na srečanju z raziskovalnimi nalogami s področij, ki so določena z razpisom državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije 2019/2020. Ta je objavljen na spletnih straneh ZOTKS:

 Razpisana področja so:

 1. astronomija ali fizika,
 2. biologija,
 3. ekologija z varstvom okolja,
 4. etnologija,
 5. matematika ali logika,
 6. kemija ali kemijska tehnologija,
 7. psihologija ali pedagogika,
 8. ekonomija ali turizem,
 9. geografija ali geologija,
 10. slovenski jezik ali književnost,
 11. filozofija ali sociologija,
 12. zgodovina ali umetnostna zgodovina,
 13. interdisciplinarna področja,1
 14. druga področja,2
 15. elektrotehnika, elektronika in robotika,
 16. arhitektura, gradbeništvo ali promet,
 17. računalništvo ali telekomunikacije,
 18. tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo idr.),
 19. aplikativni inovacijski predlogi in projekti.

1  Na interdisciplinarno področje sodijo naloge, katerih vsebina se nanaša na vsaj dve raziskovalni področji in morata biti zapisani na nalogi.
2 Na tem področju se predstavijo naloge, katerih področje je razpisano na regijskem srečanju (to področje mora na nalogi biti navedeno), ni pa razpisano kot posebno področje v tem razpisu ter mora biti zapisano na nalogi.

 

 1. POGOJI SODELOVANJA

 Pogoj za sodelovanje na državnem srečanju je uvrstitev na regijskem srečanju. Največje število raziskovalnih nalog iz domžalsko-kamniškega območja, ki se lahko uvrstijo na državno srečanje, je določeno na osnovi povprečnega števila raziskovalnih nalog na regijskih srečanjih v preteklih petih letih, in sicer ena raziskovalna naloga na področje oz. skupaj 14 raziskovalnih nalog. Izjema so tehnična področja (od št. 15 do 20). Pri tehničnih področjih lahko šola prijavi na državno srečanje do tri raziskovalne naloge iz vsake šole, edini pogoj za sodelovanje na državnem srečanju je udeležba na regijskem srečanju. Mentorji lahko isto raziskovalno nalogo prijavijo le na eno regijsko oz. mestno srečanje.

 

 1. PREDPRIJAVE RAZISKOVALNIH NALOG

 Pogoj za sodelovanje na regijskem srečanju je predhodna prijava raziskovalne naloge, ki vsebuje: delovni naslov raziskovalne naloge, področje, imena in priimke učencev, njihovo starost in ime in priimek mentorja.

Predprijavo je potrebno poslati na elektronski naslov koordinatorice regijskega srečanja (maja.petek-tomsic@guest.arnes.si) do srede, 15. januarja 2020.

 

 1. KONČNA PRIJAVA IN ODDAJA RAZISKOVALNIH NALOG

 Končna prijava je oddaja raziskovalnih nalog skupaj s seznamom prijavljenih nalog, kjer so zapisani naslovi raziskovalnih nalog, avtorji in mentorji. Mentorji pred oddajo raziskovalnih nalog pridobijo soglasje staršev udeležencev srečanja za javno objavo rezultatov.

Mentorji prijavijo mlade raziskovalce v sistem ZOTKiS. V sistem ZOTKiS dostopajo z geslom, za katerega zaprosijo šolskega skrbnika. To storijo najpozneje do torka, 10. marca 2020.

Rok za oddajo raziskovalnih nalog (3 tiskane izvode) in povzetkov (naslov raziskovalne naloge, avtorji, razred, mentor, šola, povzetek, ključne besede) je torek, 10. marec 2020. Raziskovalne naloge mentorji oddajo osebno ali po pošti (velja poštni žig) na naslov: Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13, 1230 Domžale; povzetek pa na elektronski naslov koordinatorice regijskega srečanja: maja.petek-tomsic@guest.arnes.si.

 

 1. ODDAJA ELEKTRONSKIH PREDSTAVITEV

Učenci naj na srečanje pridejo nekoliko prej ter na namizje računalnikov kopirajo svojo powerpoint predstavitev.

 

 1. REGIJSKO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV

 Regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnošolcev domžalsko-kamniške regije bo potekalo   v torek, 24. marca 2020, ob 16. uri v prostorih Osnovne šole Rodica.

 

 1. PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG

 Mladi raziskovalci od 1. do 3. razreda imajo dve možnosti: lahko izdelajo samo plakat o izvedeni raziskavi, ki bo razstavljen v času regijskega srečanja, lahko pa svojo raziskavo ob plakatu tudi predstavijo. Njihove predstavitve so lahko dolge največ 5 minut. V primeru, da bodo raziskavo predstavili, morajo to sporočiti koordinatorici regijskega srečanja najpozneje do torka, 10. marca 2020.

Mladi raziskovalci 4. in 5. razreda izdelajo raziskovalno nalogo in jo predstavijo pred strokovno komisijo. Za predstavitev imajo 5 minut.

Mladi raziskovalci od 6. do 9. razreda izdelajo raziskovalno nalogo, ki jo ustrezno predstavijo. Zagovor pred strokovno komisijo je javen in traja največ 10 minut. Dodatnih 5 minut je namenjenih za odgovore na vprašanja komisije ali publike. Naloga ocenjevalne komisije je, da mlade raziskovalce prekine, če je njihova predstavitev dolga več kot 10 minut.

Vizualna predstavitev naloge naj bo jasno razčlenjena, vsebovati mora dovolj informacij, da bo zanimiva tudi za poslušalce. Udeleženci naj se izogibajo daljšim monologom ali pa le obnovi že zapisane raziskovalne naloge.

Ocenjevalna komisija preverja kandidatovo samostojnost pri oblikovanju naloge, raziskovalni pristop, metode dela in rezultate, sistematičnost in smiselnost podanega gradiva ter splošno razgledanost.

Avtor/ji naj na zagovoru predvsem:

 • pojasni/jo, zakaj je/so raziskovalno nalogo izdelal/i,
 • izpostavi/jo izvirnost in raziskovalno odličnost naloge,
 • predstavi/jo cilj naloge ali hipoteze,
 • pojasni/jo bistvo naloge in naj se izogiba/jo navajanju nepotrebnih podatkov,
 • jasno, pregledno in strnjeno predstavi/jo izvirne rezultate naloge,
 • predstavi/jo morebitni eksperimentalni del naloge.

 

 1. RAZISKOVALNE SKUPINE

 Naloga je lahko individualna ali skupinska; če je skupinska, jo izdelajo največ trije avtorji.

 

 1. TEME RAZISKOVALNIH NALOG

 Teme raziskovalnih nalog so lahko poljubno izbrane. ZOTKS priporoča aktualne teme, tudi obravnavo problematike iz domačega okolja v sodelovanju z lokalno skupnostjo, gospodarstvom ali drugimi zainteresiranimi. Za nasvete in pojasnila naj se avtorji obračajo predvsem na šolske mentorje, lahko pa tudi na zunanje mentorje in mentorje iz gospodarstva ter na ZOTKS.

 

 1. JEZIK

 Raziskovalne naloge morajo biti oddane v slovenskem jeziku. Izjeme glede uporabe slovenskega jezika so raziskovalne naloge, ki obravnavajo področje tujih jezikov. Pri takšnih raziskovalnih nalogah je dopustna uporaba tujega jezika.

 

 1. VSEBINA RAZISKOVALNIH NALOG

 Raziskovalne naloge naj bodo napisane strnjeno, pregledno in naj bodo v skladu z obliko, ki ustreza uveljavljenim standardom na posameznih znanstvenih področjih. Obsegajo naj do 40 tipkanih strani. Raziskovalne naloge morajo vsebovati:

 • naslovno stran z naslednjimi podatki: naslov naloge (največ 127 znakov), področje, ime šole, ime in priimek avtorja/-ev, mentorja in morebitnega somentorja, letnico in kraj izdelave,
 • kazalo,
 • povzetek, v katerem naj bo podan kratek izvleček dela in naj ne presega 1500 znakov (s presledki vred), priporočamo tudi navedbo ključnih besed in prevod v angleški jezik.
 • uvod, v katerem so predstavljene dosedanje raziskave in navedene najpomembnejše reference ter natančno opredeljen cilj naloge,
 • vsebinski del, ki naj bo strukturiran v skladu s standardi na posameznem raziskovalnem področju,
 • zaključek, v katerem naj bodo podane avtorjeve ugotovitve in možnost nadaljnjih raziskav,
 • seznam literature in zaporedno označene reference med besedilom raziskovalne naloge,
 • priloge, v kolikor so smiselne.

 

 1. ČLANI STROKOVNIH KOMISIJ

 Strokovne komisije so praviloma sestavljene iz učiteljev osnovnih šol z nekaj zunanjimi sodelavci. Člane strokovnih komisij v sodelovanju s sodelujočimi šolami pridobi šola, ki organizira regijsko srečanje.

 

 1. REZULTATI

 Rezultati bodo objavljeni javno ob zaključku regijskega srečanja mladih raziskovalcev. Objavljeni bodo tudi v pisnem poročilu organizatorice in na spletnih straneh Osnovne šole Rodica.

 

 1. PRIZNANJA

 Vsak mladi udeleženec srečanja prejme priznanje, mentorji in člani komisije pa potrdilo o opravljenem strokovnem sodelovanju.

 

 1. UGOVOR NA OCENO STROKOVNE KOMISIJE

 Če mladi raziskovalec ali njegov mentor meni/-ta, da bi morala biti njegova naloga bolje ocenjena, kot izhaja iz razglasitve rezultatov, lahko mentor v roku treh delovnih dni po objavi rezultatov pri organizatorici srečanja vloži pisni ugovor z obrazložitvijo. Po prejemu ugovora komisija za pritožbe nalogo ponovno pregleda in poda pisno mnenje o ugovoru, ki je dokončno.

 

 1. PRIJAVA NA DRŽAVNO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV

 Raziskovalne naloge na državno srečanje prijavi organizator regijskega srečanja preko elektronske prijavnice, objavljene na spletni strani ZOTKS.

Organizator regijskega srečanja pošlje raziskovalne naloge v enem tiskanem in enem elektronskem izvodu – pripetem v prijavnici (v pdf formatu, do 5 MB). V primeru, da avtorji raziskovalne naloge po regijskem srečanju svoje naloge popravijo in dopolnijo, raziskovalno nalogo na državno srečanje pošlje mentor. Mentor to sporoči regijskemu koordinatorju najkasneje tri delovne dni po regijskem srečanju.  Rok za prijavo in oddajo raziskovalnih nalog za državno srečanje mladih raziskovalcev je petek, 10. april 2020. Raziskovalne naloge se pošlje na naslov: Regionalni center ZOTKS, Borovnjakova 1, 9000 Murska Sobota. Za prijavo učencev na državno srečanje morajo mentorji pred tem pridobiti pisno dovoljenje staršev oz. zakonitih skrbnikov za udeležbo na državnem srečanju.

 

 1. DRŽAVNO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV

 Na državnem srečanju lahko sodelujejo učenci zadnjih štirih razredov osnovne šole. Srečanje poteka po dvokrožnem sistemu. Prvi krog državnega srečanja bo končan v četrtek, 7. maja 2020 (po 15. uri). Rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh ZOTKS. Mladi raziskovalci, ki se bodo uvrstili v drugi krog državnega srečanja, bodo svoje raziskovalne naloge predstavili na državnem srečanju, ki bo v ponedeljek, 18. maja 2020, na Gimnaziji Murska Sobota in Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti.  

 

Maja Petek Tomšič, koordinatorica regijskega srečanja domžalsko-kamniškega območja za šolsko leto 2019/2020

Rodica, 26. 11. 2019

 

 

Opomba: Razpis 54. srečanja mladih raziskovalcev Slovenije 2020 je dostopen na tej povezavi.

(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost