V spominih na vsako šolsko leto pomemben del predstavljajo tudi dnevi dejavnosti, kot so naravoslovni, kulturni, tehniški in športni dnevi, ter ekskurzije in šoli v naravi. Na tem mestu želimo predstaviti, kako so te dejavnosti potekale v zadnjem desetletju delovanja Osnovne šole Rodica.

NARAVOSLOVNI DNEVI

Predmetnik osnovne šole predvideva po tri naravoslovne dneve (ND) v vseh razredih osnovne šole. Z njimi učenci poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom pri naravoslovnih predmetih, in ga povezujejo s praktičnimi izkušnjami. Dejavnosti jih spodbujajo h kritičnemu mišljenju in k spoznavanju raziskovalnega dela (terensko, laboratorijsko delo itd.). Opazujejo, spoznavajo in doživljajo pokrajino kot celoto in posamezne sestavine okolja ter spoznavajo soodvisnost človeka in narave. Do narave razvijajo pozitiven odnos, spoznavajo pomen varovanja okolja in varovanja lastnega zdravja. Naravoslovne dneve v prvih petih razredih so vodili razredniki, v višjih razredih pa učitelji naravoslovnih predmetov in zunanji sodelavci.

Učenci 1. razreda so na prvem ND spoznavali drevo. Od doma so prinesli različne dele dreves (liste, lubje, smolo itd.), iz katerih so na plakatu ponazorili drevo in ga ob tem podrobneje spoznavali. Nato so opazovali drevesa v okolici šole. V okviru spoznavanja okolja so otroci spoznali značilnosti živih bitij, ki naseljujejo področja mokrišč. Zato so na drugem ND opazovali življenje živali v vodi na učni poti Blata Mlake (ob ribniku Črnelo) ali ob Kriškem bajerju (v naselju Križ pri Komendi), v lanskem šolskem letu pa so opazovaližabe oz. paglavce pri sotočju Pšate in Kamniške Bistrice. Ob tem so reševali učni list Moja čutna pot in opisali življenje v vodi ter spoznali več zgodb in pesmi o živalih. V šolskih letih 2012/2013 in 2013/2014 so imeli namesto tega ND opazovanje in spoznavanje lastnosti snovi. Na tretjem ND so učenci spoznavali živali in rastline na travniku v bližini šole. V steklen kozarec so shranili rastlino in drobno žival, ju opazovali in reševali naloge na učnem listu, v razredu pa kasneje poustvarjali iz plastelina.

V 2. razredu je bil eden od ND posvečen spoznavanju rastlinskih in živalskih vrst v parku Arboretum v Volčjem Potoku. Učenci so spoznali ptice, vodne in obvodne živali, grmovnice, gozdna in parkovna drevesa ter si ogledali aktualne tematske razstave v parku (v zadnjih letih so bile to razstave orhidej, tropskih metuljev in kaktusov ter razstava kitov in dinozavrov).  V šolskem letu 2019/2020 ta ND zaradi epidemije ni bil izveden, namesto tega pa so učenci spoznavali travniške rastline in živali v okolici svojega doma. Na ND Čebele –skrb za okolje so učenci obiskali Čebelarski center Slovenije na Brdu pri Lukovici, razen v šolskih letih 2012/2013 in 2013/2014, ko so imeli namesto tega ND Skrb za zdravje. Obisk Čebelarskega centra se je pričel z ogledom kratkega filma o čebelah, nato pa so si učenci ogledali učno medovito pot ter se sprehodili okoli gradu in grajskih ribnikov. Na poti so spoznali čebelnjak, panjske končnice in sodelovali na dveh delavnicah (izdelali so svečke iz satnic in okušali različne vrste medu). V zadnjih dveh šolskih letih zaradi epidemije ta ND ni bil izveden v Čebelarskem centru, ampak v šoli. Učenci so čebele spoznavali skozi zgodbo o čebelici Medki in s kratkimi, poučnimi filmi; spoznali so čebelje pridelke in barvali panjske končnice. Tretji ND je bil namenjen spoznavanju kmetije (domačih živali, način življenja na kmetijah, kmečka opravila, kmečke stavbe itd.) v okviru šole v naravi. Ker je v zadnjih dveh šolskih letih šola v naravi odpadla, so imeli učenci namesto tega ND Zdravo poletje. V okviru tega so spoznavali osnove higiene, prijetne in neprijetne strani poletja (varno na soncu in na počitnicah) ter pomen razgibavanja. Ogledali so si več kratkih filmov in na koncu izdelali zloženko z naslovom Zdravo poletje. Ob koncu letošnjega šolskega leta pa se spet odpravljajo na kmetijo.

V 3. razredu je bil do šolskega leta 2014/2015 prvi ND namenjen spoznavanju gozda na gozdni učni poti po Šumberku. Učenci so prehodili daljšo pot, upoštevali pravila varne hoje in obnašanja v naravi, opazovali okolico, prisluhnili zvokom v naravi in reševali naloge na učnem listu, povezane z jesenjo v gozdu. Da se ND ne bi ponavljal v 4. razredu, so ga nadomestili s temo Življenjska okolja. Učenci so prepoznavali prilagojenost živih bitij okolju, v katerem živijo, ter izdelali plakatne in PPT predstavitve. Na drugem ND so s preprostimi poskusi ugotavljali lastnosti zraka in gibanje teles v zraku, na tretjem pa so do epidemije hodili v živalski vrt, kjer so jim vodiči predstavili značilnosti živalskih skupin, na koncu obiska pa so podrobneje spoznali določene živali (npr. ogromne pajke, hrošče, kače, zajčke, ptice, dvoživke idr.). V šolskem letu 2019/2020 zaradi epidemije obisk živalskega vrta ni bil možen, zato so učenci na daljavo spoznavali razvoj žabe. V šolskem letu 2020/2021 so namesto tega izvedli ND Ni mi vseeno, vse naj bo zeleno, kjer so meditirali ob dnevu Zemlje, spoznavali različne vrste odpadkov in izvedli čistilno akcijo. Posadili so tudi rastlino in spoznavali njen življenjski cikel. V letošnjem šolskem letu se spet odpravljajo na ogled ljubljanskega živalskega vrta.

V 4. razredu je bil prvi ND namenjen spoznavanju lastnosti vode. V šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015 je bil izveden v Termah Snovik, kjer že od ustanovitve dalje posvečajo veliko pozornost trajnostni naravnanosti in odgovornemu obnašanju do naravnih virov. Ta ND so potem začeli izvajati v šoli. Spoznavali so spreminjanje agregatnih stanj vode, varčevanje z vodo, nevarnosti onesnaževanja in se urili v naravoslovnih poskusih. Na drugem ND so obiskali Gozdno učno pot Šumberk, po kateri so jih vodili sodelavci z Zavoda za gozdove Domžale. Na učni poti so spoznavali različne vrste dreves, drugih rastlin in živali ter razvijali pozitiven odnos do narave in skrb za ohranjanje čistega okolja. Do šolskega leta 2017/2018 je bil tretji ND posvečen opazovanju vremena (Vreme malodrugače), od tedaj dalje pa Življenju na travniku in ob njem. V prvem delu tega ND so spoznavali različne travniške rastline in živali, v drugem delu pa so jih (ob upoštevanju pravilnega ravnanja z njimi) opazovali na bližnjem travniku. Svoje ugotovitve so na koncu predstavili v razredu.

V 5. razredu so imeli prvi ND z naslovom Jamski svet in jamarstvo. Poleg razredničark so ND vodili Aleš Stražar in člani Jamarskega društva Simon Robič Domžale. Učenci so si ogledali Železno jamo in jamarski muzej ter spoznali naravno dediščino Železne jame, kulturno dediščino Babje jame in Krumperka. Spoznavali so pogoje za življenje v kraških jamah, opazovali in prepoznavali jamske živali ter kapnike. Drugi ND so vse do epidemije izvajali v različnih domovih CŠOD, kjer so spoznavali življenjska okolja v določene pokrajine. V času epidemije so namesto tega na daljavo izvedli ND Življenjska okolja. Najbolj pa so se spreminjale teme tretjega ND. Do šolskega leta 2015/2016 so imeli ND Varčevanje z energijo, v šolskem letu 2014/2015 ND Snegoledomanija, potem so tri šolska leta obiskovali Eko Terme Snovik, zadnja tri leta pa so imeli ND Vzgoja za zdravje – Poti odraščanja. V okviru tega ND so poslušali predavanja o zasvojenosti, o telesnih, duševnih in čustvenih spremembah v času odraščanja in predavanje Varni brez nasilja (v okviru programa Neon). Krepili so veščine za zaščito pred nasiljem in se učili tehnik reševanja konfliktih situacij.

V 6. razredu so vse do šolskega leta 2018/2019 izvajali prvi ND Življenjski prostor – morskiekosistemi v šoli v naravi v Pacugu. Naravoslovni dan so izvedli v Piranu, kamor so se pripeljali z ladjico. Ogledali so si podvodni svet priobalnega morskega pasu, nasade školjk v Strunjanu in piranski akvarij. Na drugem ND Življenjski prostor – jama Dimnice so si učenci ogledovali kraške oblike v podzemnih rovih jame Dimnice in se spustili vse do vodnega rova z ostanki vodovodnega zajetja. Na poti so spoznavali prilagoditve življenja v jamah in človekove vplive na občutljivo kraško vodovje. V okviru tretjega ND so učenci obiskali Poučno pot Blata Mlake in v eksperimentalnem delu spoznavali značilnosti močvirskega rastlinstva in živalstva. V šolskem letu 2019/2020 zaradi epidemije zadnjih dveh ND ni bilo mogoče izpeljati, zato so učenci učne vsebine spoznali v okviru pouka naravoslovja. V šolskem letu 2020/2021 je bil ND o jami Dimnici izveden po videokonferenci, ki jo je vodil CŠOD, Poučno pot Blata Mlake pa so učenci junija 2021 spet lahko obiskali.

V 7. razredu so imeli učenci dva stalna ND. Na prvem so z vodenim eksperimentiranjem v Hiši eksperimentov v Ljubljani spoznavali različne naravoslovne in tehnične zakonitosti. Na drugem ND pa so v Muzeju premogovništva v velenjskem premogovniku spoznavali zgodovino rudnika, načine rudarjenja, rudarsko tradicijo ter posledice rudarjenja in proizvodnje električne energije v bližnji Termoelektrarni Šoštanj. Na terenu so si ogledali današnje stanje ob Škalskem in Velenjskem ugrezninskem jezeru. V šolskem letu 2019/2020 zaradi epidemije teh dveh ND niso imeli, v šolskem letu 2020/2021 pa so problematiko velenjskega rudarstva, ugrezanja površja in onesnaženosti okolja spoznavali po videokonferenci v organizaciji Muzeja premogovništva Velenje. Tretji ND v 7. razredu se je vsebinsko najbolj spreminjal. Do šolskega leta 2018/2019 so ga izvajali v šoli v naravi, večinoma v Kranjski Gori ali Planici, obravnavali pa so celinske vode. V šolskem letu  2019/2020 je šola v naravi odpadla, zato so imeli učenci ND Obdelava podatkov, v okviru katerega so izvedli empirične preiskave (zbiranje, urejanje in prikazovanje podatkov v življenjskih situacijah, analiza in interpretacija podatkov). V šolskem letu 2020/2021 so imeli ND Geometrijska telesa in liki. V okviru tega so prepoznavali različne geometrijske oblike in njihovo uporabo v vsakdanjem življenju, oblikovali so mreže in izdelovali geometrijska telesa iz papirja. 

V 8. razredu so imeli učenci ND Astronomija, ki je pod vodstvom učitelja Martina Maha potekal od šolskega leta 2013/2014 dalje. Učenci so spoznali teleskope, orientacijo na nebu in izdelali vrtljive zvezdne karte. V šolskem letu 2015/2016 so se namesto tega udeležili Dneva fizike v Tehniškem muzeju Slovenije, kjer so sodelovali pri poskusih na temo svetlobe, učne vsebine ND Astronomija pa so spoznali v šoli v naravi. V šolskih letih 2012/2013 do 2014/2015 so v 8. razredu v okviru ND obiskali tudi Prirodoslovni muzej, pozneje so učitelji ta ND premestili v 9. razred. Namesto tega so bili ND posvečeni zdravstvenim temam (Zdrav duh v zdravem telesu, Preventiva rizičnega vedenja mladih itd.), nekatere od teh so izvajali v šoli v naravi. V šolskem letu 2020/2021 so imeli ND Zdrav življenjski slog, v okviru katerega so poslušali predavanja Čustva / Midva, Zloraba drog, Spletno nasilje in imeli delavnico o medsebojnih odnosih. Poleg tega so imeli tudi ND Ploščine in obsegilikov, ki so jih učitelji matematike izvajali v okviru svojih učnih skupin.

V 9. razredu je bil sprva (do šolskega leta 2016/2017) en ND posvečen zdravju (Preventiva rizičnega vedenja mladih), pozneje ga je nadomestil ND Prirodoslovni muzej Slovenije, kjer so si ogledali stalne in občasne razstave. Ko učenci zaradi epidemije niso mogli obiskati Prirodoslovnega muzeja, so namesto tega pripravili seminarske naloge in jih predstavili pri pouku biologije. Drugi ND Kemijske vsebine – okoljski problemije bil izveden v vseh letih, z izjemo zadnjih dveh, ko so bile vsebine izvedene na daljavo (z ogledi ustreznih filmov in izdelavo povzetkov). Tretji ND je nosil naslov Verjetnost. Učitelji matematike so ta ND izvajali v svojih učnih skupinah, v času epidemije tudi po videokonferenci.

Besedilo: Vilma Vrtačnik Merčun

NASLOVNA FOTOGRAFIJA: Učenci 4. b na ND Življenje na travniku in ob njem, ob Homški Mlinščici, ki teče mimo jarške šole, maja 2021.

Dostopnost