Grafoskop je bil pred desetimi leti še oprema nekaterih učilnic, trenutno je standard projektor, upam, da bo čez deset let standardna didaktična oprema interaktivni zaslon. Učni listi so bili pred desetimi leti črno-beli, sedaj so v barvah. Interaktivni učni listi so na tabličnih računalnikih. Objavljanje na spletni strani šole je bilo pred desetimi leti še programiranje.

Letos, 2022, imamo na šoli 120 namiznih računalnikov in 60 prenosnih računalnikov. Na dobri polovici je nameščen trenutno najnovejši (21H2) Windows 11 operacijski sistem, na ostalih je Windows 10. Na vseh računalnikih je nameščen Office 2021. Na šoli je ena računalniška učilnica s tridesetimi računalniki za učence. Projektorjev je 40, imamo en interaktivni zaslon, dve interaktivni tabli, 10 navadnih WiFi dostopnih točk in 46 Eduroam WiFi dostopnih točk. Eduroam signal pokriva celotno šolo, vključno z letno učilnico, ki je izven šolske stavbe. Na internet smo povezani s štirimi neodvisnimi povezavami, tri so s hitrostjo 1000 MB/s in ena s hitrostjo 120 MB/s. V grobem imamo dve fizično ločeni omrežji, za zaposlene in za učence. Mrežo za zaposlene upravlja MS Server 2012. Imamo štiri zmogljivejše tiskalnike (dva sta barvna) in 20 manjših.

Vsi zaposleni imamo Microsoft 365 (prej Office 365) račun, učencev je takih petina. Vsi uporabljamo Arnesove spletne učilnice, sistem za upravljanje učenja (LMS, angl. Learning Management System), ki je zgrajen na ogrodju Moodle, e-učnem okolju za delo na daljavo. Spletna stran šole je zgrajena na WordPressu, ki ga v namen šolskih spletnih strani upravlja Arnes; uporabljena je DiVi tema.

Leta 1996 je bilo na OŠ Rodica deset računalnikov in dva iglična tiskalnika. Odlika šole na računalniškem področju je bila, da smo imeli na razpolago (kupljeno) vso takrat razpoložljivo slovensko didaktično programsko opremo. To je bila zasluga takratne ravnateljice, Andreje Pogačnik Jarc, ki je v računalniškem področju prepoznala didaktično pomembnost. Tudi trenutna ravnateljica, Milena Vidovič, podobno razume vpetost računalništva v učno-vzgojni proces, zato smo z velikimi koraki samo še nadaljevali. Vsa leta smo se prijavljali na računalniške razpise in jih maksimalno izkoristili.

Leta 1998 smo imeli na zgornjem hodniku montažno računalniško učilnico s trinajstimi računalniki, ki so bili v mrežo povezani s koaksialnim kablom. Dva učenca sta delala na enem računalniku ali pa so se oddelki delili, tako da je bila v računalniški učilnici polovica oddelka. Imeli smo tudi en projektor, kar je bila takrat velika redkost. Zaradi jasne potrebe po večjem prostoru je bila računalnica pozneje s prerazporeditvijo učilnic prestavljena v primerno učilnico v kleti.

Pomembna naloga ROID-a je organizacija in sodelovanje pri učno-vzgojnem procesu z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Pri pouku sodelujem v primerih, ko je potrebna večja zanesljivost delovanja računalniškega sistema. To so večinoma začetne ure, ko se uvaja določena tehnologija poučevanja ali ko se izvajajo pomembnejše vsebine, npr. tekmovanja. Skrbim za to, da je urnik rezervacij računalniške učilnice urejen in da delo v njej poteka nemoteno. Računalniška učilnica se lahko rezervira do dva meseca vnaprej. Učitelji večinoma sami vpišejo svojo uro v urnik. Če potrebujejo kaj posebnega, se sestanemo in se skupaj pripravimo na uro. Če je stvar nova in še nepreizkušena, se to prej testira. Učitelji so vsako leto samostojnejši. Težišče drugega dela ROID-a pa se ves čas seli iz enega računalniškega področja na drugega. Potrebno je stalno spremljanje novosti in samoizobraževanje. Po ovrednotenju novosti se informira še učitelje.

Računalniški sistem razvijamo po korakih. Želja in splošna težnja je, da bi se razvoj zgodil čim hitreje. Večinoma sta problem denar in čas, so pa tudi drugi dejavniki, ki onemogočajo, da bi se sistem hitreje razvijal. Vsako leto se je res skrbno pretehtala smer razvoja. Moja vizija je, da bi bilo računalniške tehnologije veliko, vendar bi bila ta čim manj opazna; da bi naši osnovni dejavnosti, vzgoja in izobraževanje, lahko potekali čim bolj gladko – v območju stopnje 6 (najvišje) po Bloomovi taksonomiji učnih ciljev (kar nehote ves čas v velikih količinah zaznavam, ko po šoli interveniram pri raznih računalniških problemih): ustvarjalno.

V procesu vzgoje in izobraževanja poteka pretok podatkov med določenimi elementi: učitelji, učenci, starši in širšo družbo. Svoje poslanstvo vidim v skrbi za del tega pretoka – del, ki poteka preko informacijsko-komunikacijskih tehnologij, in ga, če je treba, spreminjam. Ugotavljam in odpravljam probleme ter razvijam vizijo, ki jo skupaj apliciramo. Pri tem upoštevam razpoložljive vire (sredstva in opremo). Delo ROID-a je torej reguliranje pretoka teh podatkov, vhodnih ali izhodnih, ki si jih lahko želimo ali ne. Pri regulaciji nastopajo spremenljivke, ki so si v nasprotju: hitrost, varnost, razpoložljivost, cena … Zelo pomembno in široko področje delovanja je predvsem varnost informacijskega sistema.

Zadeve, ki so bile v teh letih opravljene, informacijski sistem dopolnjujejo in razvijajo.

Šolsko leto 2011/2012

Na šoli smo med poletnimi počitnicami organizirali Moodle seminar, z namenom, da se učitelji usposobijo za delo s to – takrat novo, spletnemu učenju namenjeno – platformo. Moodle se uvršča med sisteme za upravljanje učenja (LMS). Tako smo pretoku med učitelji in učenci dodali nov kanal – spletni. Čez devet let, v času epidemije covida-19 in pouka na daljavo, se je to izkazalo kot primerna naložba v znanje učiteljev, saj so bile Moodle spletne učilnice osnovni gradnik učnega okolja za pouk na daljavo. Na začetku pa je bilo to zamišljeno za delo ob rednem pouku in kot raziskovanje didaktičnih možnosti.

Pozneje smo organizirali še seminar Joomla, z namenom, da spletno stran v bližnji prihodnosti prenesemo na to tehnologijo. Joomla je odprtokodni sistem za upravljanje spletnih vsebin (CMS, angl. Content Management System). Takrat je bila šolska spletna stran statična, spisana v HTML-ju, ki se je ob vsaki spremembi urejal lokalno in pozneje nalagal na server. To je bilo zamudno delo, ki je mejilo na programiranje. Z uvajanjem Joomle smo želeli to pomanjkljivost odstraniti. Učitelji, ki so seminar obiskovali, so lahko postali samostojni uredniki vsebin svojih spletnih strani. S tem smo želeli omogočiti hitrejšo in večjo pretočnost objav na spletni strani.

Internetni pretok do šole smo povečali na 30 Mb/s. S tem smo povečali hitrost dostopa do spletnih podatkov.

Kot vsako leto smo kupili nekaj novih tiskalnikov, računalnikov in projektorjev ter tako izboljšali pretok učne snovi med učitelji in učenci. Kupili smo nov barvni laserski tiskalnik, kar je bilo za tiste čase posebnost. Tiskanje na njem je bilo drago, zato smo ga uporabljali samo za posebne priložnosti.

Šolsko leto 2012/2013

1. januarja 2013 smo objavili spletno stran, sestavljeno na tehnologiji Joomle. Pri tem prehodu smo sledili dvema ciljema, in sicer, da je vsebina ažurna in pregledna. Oblikovno se nam je zdela stran že takrat lepa. To je bila novost, ki je prinesla bistvene spremembe pri objavljanju prispevkov. Omogočene je bilo veliko več funkcionalnosti (vsebina je postala obširnejša in preglednejša) kot na prejšnji statični spletni strani, predvsem pa je ta tehnologija učiteljem omogočala večjo fleksibilnost in samostojnost pri objavljanju člankov. Po polovici leta je bilo na spletni strani 218 člankov. Največji ogled je imel članek o šoli v naravi na Pohorju z 2200 obiski. Za učitelje smo med letom nekajkrat organizirali obnovitveni tečaj za objavljanje prispevkov na tej spletni strani.

V prejšnjem šolskem letu smo kupili nov laserski barvni tiskalnik, v tem letu pa smo – v želji, da bi bilo tiskanje kakovostno in tudi poceni – en barvni tiskalnik najeli. Po devetih letih najema lahko ugotovimo, da je bila takratna odločitev učinkovita. Od leta 2013 dalje so učni listi v barvah.

Imeli smo dva serverja v fizični obliki: Microsoft Windows Server 2003, ki je skrbel za domenske storitve, in ISA Server (Internet Security and Acceleration Server), ki je pohitril internetno povezavo s tem, da je sam shranjeval pogosto obiskane spletne strani. Za to šolsko leto smo planirali zamenjavo vsaj enega, ker sta bila že zastarela. Serverja nismo zamenjali, ker bi bila to predraga investicija. Ker se tehnologija stalno spreminja, smo čakali na cenejšo rešitev problema: virtualni server ali samo uporabo boljšega stikala (angl. switch). Z določenim nadzorovanim rizikom je šel denar namesto za server za računalnike, ki smo jih namestili po učilnicah. Domenski server (Windows server 2003), ki smo ga želeli zamenjati, je bil leta 2004 kupljen za nadzor mreže petih računalnikov, tega leta je komuniciral z okoli 100 napravami. Ker dotrajanega serverja nismo zamenjali, smo imeli v tem letu z njim velike probleme.

Zanimivost tega šolskega leta je bila, da smo morali na računalnikih utemeljevati licence za Windowse. Vse smo imeli urejeno, to je licencirano, tako kot pred in po tem. Zadnja leta je to licenciranje lažje, ker so pogodbe urejene neposredno med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport  (MIZŠ), ki zastopa vse šole, in Microsoftom. Kljub temu smo imeli nekaj problemov tudi z zelo nadležnimi virusi na računalnikih, vendar ne toliko kot smo jih imeli leta 2009, ko smo se ukvarjali z odstranjevanjem legendarnega virusa Conficker C.

Šolsko leto 2013/2014

1. januarja 2014 smo res dotrajani Windows Server 2003 zamenjali z Windows Serverjem 2012.

Internetno hitrost smo, po daljšem pogajanju s Telemachom, s 30 Mb/s povečali na 70 Mb/s, ob koncu šolskega leta pa je bila že 95 Mb/s, s tem, da je bila teoretična hitrost 120 Mb/s, ki jo zaradi zastarelih naprav v našem sistemu nismo dosegli. Pogajanja o spremembi hitrosti so bila vsakič dolgotrajna.

Krog učiteljev, ki so objavljali na spletni strani, se je širil, kar smo dosegli z individualnim in skupinskim poučevanjem. S tem se je povečalo tudi število objav na spletni strani in pojavila se je potreba po urednikih, ki bodo urejali posamezna področja. To je bilo drugo leto, ko smo imeli spletno stran, sestavljeno na tehnologiji Joomle. V tem šolskem letu je bilo dodanih 200 člankov.

Zelo pomemben in obsežen prehod je bil iz sistemov Win XP, Vista ali Win 7 na sistem Windows 8.1, za katerega je takrat obstajal tudi SP1. Posodobljeni so bili vsi računalniki v računalnici (takrat 27) in veliko računalnikov po šoli. Z uporabo tehnologije kloniranja je to mogoče izvesti dokaj hitro, ker pa so računalniki zelo različni med seboj, za kloniranje pa morajo biti računalniki podobni, je tak prehod še vedno zahteval v povprečju najmanj en delovni dan za vsak računalnik. Z izidom novega operacijskega sistema Windows 8.1, ki potrebuje manj strojnih virov za učinkovito delovanje kot prejšnji sistemi, so že odpisani računalniki spet postali aktualni. Z dodajanjem dodatnega RAM-a je bilo tako obnovljenih osem računalnikov.

Pomembna novost tega leta je bila, da je bil usposobljen kopirni stroj za črno-belo tiskanje z dodajanjem mrežne kartice. Barvno tiskanje smo izvajali na najetem tiskalniku, s katerim so bili problemi, ker se je programsko zatikal. Izkazalo se je, da je imel premalo delovnega spomina.

Virusov ni bilo, tako da z njimi ni bilo posebnega dela. Zanesljivo je k temu prispeval tudi nov operacijski sistem, ki je imel vklopljeno protivirusno zaščito.

Šolsko leto 2014/2015

Čeprav je bilo v prejšnjem šolskem letu v to vloženega veliko časa, je bila na začetku tega leta polovica računalnikov (od 120) še vedno na starejših sistemih. Nadaljevali smo zamenjavo starih operacijskih sistemov za nov Windows 8.1. Končni cilj je bil dosežen: vsi računalniki na šoli so bili opremljeni z najnovejšim operacijskim sistemom, ki je zagotavljal optimalno delo in varnost.

S projektorjem in računalnikom smo opremili še zadnje, do takrat neopremljene, učilnice (razen tiste za tehniko). Sodoben pouk je zahteval sodobno opremo, ki je bila sicer že v skoraj vseh učilnicah. V ta namen smo kupili deset projektorjev. Prej so se za slikovne predstavitve uporabljali grafoskopi.

WiFi smo razširjali »ad hoc«. To leto so bile dodane tri dostopne točke.

1. avgusta 2014 je bila objavljena nova spletna stran naše šole. Zgrajena je bila na tehnologiji WordPress. Prej je bila dve leti na tehnologiji Joomla. Prav tako smo v avgustu organizirali izobraževanje za učitelje, za objavljanje v WordPressu. Takrat je bilo prijavljenih 27 avtorjev, ki so že objavili prispevek. Avtorjev, ki so pogosteje objavljali prispevke, je bilo deset. V tem šolskem letu  je bilo na šolski spletni strani objavljenih 500 prispevkov. WordPress omogoča veliko več funkcionalnosti kot na prejšnji spletni strani v Joomli. Predvsem učiteljem omogoča še večjo fleksibilnost pri objavljanju člankov. Povprečen obisk domače strani je 200 na dan, to je okoli 6000 na mesec (takšen je bil obisk že zadnja tri leta).

Javili smo se na razpis ministrstva za optično povezavo do šole. Najprej smo bili izbrani za eno lokacijo, pozneje, po naši intervenciji, za obe. V naslednjem šolskem letu se je to realiziralo.

Šolsko leto 2015/2016

Sistem Windows 8.1, ki je bil v prejšnjem šolskem letu nameščen na vse računalnike, je bil v tem letu nadgrajen s sistemom Windows 10. Nadgradnja je bila hitrejša kot je bila nadgradnja na Windows 8.1, saj ni bilo treba izvesti popolnoma nove namestitve. S to nadgradnjo smo še povečali funkcionalnost in pridobili na zanesljivosti celotnega sistema. Izboljšanje zanesljivosti se je poznala, programskih napak je bilo občutno manj.

Pozneje istega leta so bili na vse te računalniki nameščeni še Office 2016, ki so to nadgraditev dopolnili.

Oktobra 2015 nam je bil s strani Microsofta dodeljen portal Office 365 (pozneje Microsoft 365). Ta oblačna storitev omogoča veliko funkcionalnosti, ki sicer takrat niso bile v polnosti izkoriščene.

Tiskanje dokumentov je bil v preteklem šolskem letu problem. V tem šolskem letu se je to področje izboljšalo, nabavljen je bil namreč novmrežni zmogljivejši črno-bel tiskalnik. Tudi najeti barvni tiskalnik se ni toliko kvaril kot prejšnje leto.

Odprli smo svoj portal za AAI račune za zaposlene in učence, tudi ta do takrat še ni bil izkoriščen v polni meri. Učenci so ga izkoriščali za dostop do spletnih učilnic z vsebinami za kolesarski izpit.

Veliko dela je bilo vloženega v oblikovanje spletne strani. Takrat je bilo na strani 676 prispevkov, kar je bilo 176 več kot leto prej. Povprečno je bil vsak delovni dan objavljen po en prispevek. Marca je Arnes, ki je ponudnik oblačne storitve WordPress, nadgradil DiVi temo, v kateri imamo že od uvedbe WordPressa izdelano našo šolsko stran. Tako je bila lahko spletna stran pozneje oblikovno nekoliko izboljšana.

Optika je bila napeljana na obe lokaciji in povezana v vozlišče, a žal vozlišče še ni bilo povezano z  Arnesom.

Med prvimi smo začeli za zagon sistema uporabljati SSD diske. Ti diski so občutno pohitrili računalnike in so trenutno, leta 2022, že standardno vgrajeni v nove računalnike. Namestili smo jih v nove računalnike v računalnici. Žal tri tehnologije, ki so bile tu vpletene – kar se pogosto zgodi ob prehitevanju razvoja – skupaj niso delovale zadovoljivo; to so SSD diski, Windows 10 in Deep Freeze. Posledica je bila, da nekateri računalniki niso bili več zaščiteni pred spreminjanjem nastavitev. Le-te so učenci z veseljem spreminjali, dokler računalnik programsko ni odpovedal. Posledično je bilo treba v računalnici večkrat vzdrževati programsko opremo.

Dokončno smo vse učilnice opremili s projektorji, opremili smo še učilnico tehnike in medtem dodani mobilni učilnici.

Šolsko leto 2016/2017

Končal se je projekt Arnes optika, kar je za našo šolo pomenilo, da smo obe lokaciji priključili na optično omrežje, ki je bilo v tem projektu fizično zgrajeno. Hitrost interneta se je tako na lokaciji Jarše povečala iz 1 Mb/s na 1000 Mb/s (1000-krat hitrejše!), na matični šoli iz 120 Mb/s na 1000 Mb/s. To je bil veliko korak naprej, pozneje smo tudi naprave v mreži prilagoditi tej hitrosti.

Z vzpostavitvijo optike je prišel čas, da smo lahko ISA server odstranili. Deloval je več kot deset let. Ko smo ga postavili, je bil to višek tehnologije. Začasno smo ga nadomestili s primernim usmerjevalnikom.

Tiskanje dokumentov je bilo vsa leta – in je še vedno – velik izziv. To je posledica množičnega tiskanja. V tem letu je sicer to delovalo bolj učinkovito, saj je bil prejšnje leto nabavljen nov črno-bel kopirni stroj/tiskalnik, najeti barvni tiskalnik pa se tudi ni zatikal toliko kot prejšnje leto, ker je bil zamenjan z boljšim.

Na spletni strani smo objavili 839 prispevkov, kar je 163 več kot leto prej. Arnes, ki je ponudnik storitve WordPress, je spet nadgradil temo DiVi, v kateri imamo izdelano našo šolsko stran. Tako je bila spletna stran oblikovalsko spet nekoliko izboljšana. Povprečen obisk je bil okoli 5300 na mesec, kar je rahlo manj kot prejšnja leta.

Šolsko leto 2017/2018

V preteklem letu smo se javili na razpis za subvencionirano računalniško opremo »SIO-2020«. Ta projekt je potekal v letih 2017, 2018, 2019 in 2020. Program je bil sofinanciran iz EU sredstev. Na podlagi razpisa smo v tem šolskem letu prejeli 15 novih računalnikov, ki smo jih namestili v računalnici. S tem smo zamenjali polovico tamkajšnjih računalnikov. Pedagoško delo je tako potekalo lažje, saj ni bilo več nadležnega čakanja zaradi počasnosti računalnikov.

V tem šolskem letu je bilo na vseh računalnikih (okoli 120) izvedenih več posodobitev. V tem času računalnik približno eno uro ni bil na razpolago, zato so se posodobitve izvajale ročno, v času, ko računalniki niso bili zasedeni.

Število prispevkov na spletni strani je v tem šolskem letu  doseglo številko 1000. Arnes, ki je ponudnik oblačne storitve WordPress, je spet nadgradil temo DiVi, tokrat na 3.0. Tako je bila spletna stran oblikovalsko spet nekoliko izboljšana. Čeprav je naša spletna stran na Arnesu predstavljena kot vzorčni primer, kako se lahko uredi šolska spletna stran v DiVi temi, ta še vedno ni izpolnila vseh naših idej od takrat, ko smo jo spomladi leta 2000 prvič preoblikovali. Za urejanje smo začeli uporabljati program Macromedia DreamWeaver. Po dvaindvajsetih letih na spletni strani šole še vedno manjka prikaz kipeče ustvarjalnosti učencev in učiteljev ter  simbolna umestitev v prostor in čas.

Šolsko leto 2018/2019

Po celi notranjosti obeh lokacij šole in tudi na nekaterih želenih zunanjih delih (zunanja letna učilnica) smo vzpostavili Eduroam brezžično omrežje. To smo načrtovali že leto prej, v tem letu pa smo to izvedli. Tako omrežje je varnejše in veliko hitrejše od navadnega WiFi omrežja, ki ga imamo sicer še vedno v uporabi. To omrežje je pogled v prihodnost, namenjeno je zelo hitrim povezavam mobilnih naprav, ki jih bodo pri pouku uporabljali učenci. Uporaba se je povečala v času hibridnega pouka, ko so ga učitelji uporabljali za povezavo svojih prenosnih računalnikov.

Iz sklopa »SIO-2020« smo prejeli 26 namiznih računalnikov. Z njimi smo dopolnili računalnico, preostale dobavljene računalnike smo namestili po učilnicah glede na potrebe. Program je bil sofinanciran iz EU sredstev, za računalnike smo prejeli 50 % subvencije. V letu 2020 smo prejeli zadnjo dobavo.

Šolski sklad je financiral nakup prvega interaktivnega zaslona na naši šoli. Že prej smo imeli na šoli dve interaktivni tabli (v učilnici angleščine in biologije), v tem letu smo se celo leto dogovarjali, na koncu leta pa le izvedli nakup interaktivnega zaslona. Postavljen je bil v učilnico geografije.

Računalniška učilnica je bila enako zasedena kot prejšnja leta, to je povprečno 28 ur na teden.

Učitelji na šoli imajo možnost brezplačne uporabe več portalov (Moodle, AAI …), med drugim tudi Office 365. Ta oblačna storitev omogoča veliko funkcionalnosti, ki do takrat še niso bile polno izkoriščene. Nekaj učiteljev in veliko učencev je tega leta odprlo račun. Povpraševanje se povečuje, tako s strani učiteljev kot učencev. To leto so ga za svoje delo začele uporabljati izvajalke DSP.

Šolsko leto 2019/2020

V januarju 2020 smo prejeli več opreme iz četrte dobave projekta »SIO-2020«. Prejeli smo: deset namiznih računalnikov, štiri prenosne računalnike in pet projektorjev. Namen je bil dokončna dopolnitev računalnice, ki je bila tako v celoti obnovljena.

Ravno tako smo dodatno kandidirali na razpisu, kjer smo prejeli sredstva za nov vhodni usmerjevalnik. Menjava le-tega je bila opravljena z namenom povečanja varnosti in hitrosti komunikacije.

Rezervno internetno linijo, ki jo imamo pri Telemachu, so nam v tem letu ukinili. Ponovno smo jo uredili. Delovala je s hitrostjo 120 Mb/s, medtem ko ima Arnesova linija hitrost 1000 Mb/s. Povezava Eduroam ima tudi hitrost 1000 Mb/s. Čeprav je osnovna povezava zanesljiva, saj je odpovedala le petkrat v desetih letih, rezervno internetno povezavo še vedno vzdržujemo.

Na vse računalnike (okoli 120) je bil nameščen posodobljen sistem Windows 10. V tem šolskem letu je bila na vseh teh računalnikih izvedena dvakratna večja posodobitev.

16. marca so se zaradi epidemije covida-19  zaprle vse izobraževalne ustanove. Pouk se je izvajal na daljavo. Šole so različno pristopile k temu. Na naši šoli so bile učne vsebine najprej dva tedna objavljene na spletni strani šole, v tretjem tednu pa smo začeli odpirati prve spletne učilnice Moodle. Na tak način je pouk izvajalo večina učiteljev druge in tretje triade, prva triada pa je učne vsebine objavljala na spletno stran. Delali smo na tem, da bi učitelji čim prej usvojili potrebna znanja. To je bil čas, poln izzivov s področja uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT).

Šolsko leto 2020/2021

Zaradi spremenjenega načina pouka ob epidemiji covida-19 smo se usmerili na zagotavljanje primernih pogojev. Opravljenih je bilo veliko izobraževanj in samoizobraževanj. Področja le-tega so bila izbrana s konsenzom v strokovnih aktivih.

Kupili smo 25 prenosnih računalnikov za učitelje in za izposojo učencem. Del smo plačali iz lastnih sredstev, drugo nabavo (15 računalnikov) je financiral Arnes. Kupljenih je bilo tudi 25 kamer, ki smo jih razdelili med učence in učitelje.

Na vseh računalnikih (okoli 150, kar je 30 več kot prejšnje leto) je nameščen sistem Windows 10, ki je do konca posodobljen. To pomeni, da je bila maja 2021 nameščena različica Windows 10, 21H1.

Računalniška učilnica je bila (do pouka na daljavo) sicer enako zasedena kot prejšnja leta. Nekaj več je bilo v njej izvedenih anket (raziskav) za večje skupine. Brez tehničnih težav je bilo izvedeno tudi poskusno Nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred.

AAI dostop je možnost, ki učencem in učiteljemomogoča enoten uporabniški račun na različnih portalih. V času dela na daljavo zaradi epidemije covida-19 so bila urejena uporabniška imena za učence od 4. do 9. razreda. Učenci so ga izkoriščali za dostop do vsebin spletnih učilnic Moodle.

Zaradi povečanja števila prenosnih naprav pri pouku se je povečala uporaba WiFi omrežja Eduroam. Več so ga uporabljali tako učitelji kot učenci. Pokritost šole s tem signalom je polna. Nekaj lokalnih WiFi naprav je ostalo še od prej in še vedno opravljajo določene posebne funkcije.

V tem šolskem letu je bilo sestavljenih 150 različnih spletnih učilnic. Vsi predmeti in dodatne dejavnosti (dodatni pouk, dopolnilni pouk, tekmovanja, DSP, projekti itd.) so namreč oblikovali svojo spletno učilnico – Moodle.

Besedilo: Dušan Smolè

Dostopnost