Luna Debeljak in Živa Zore sta v marcu 2022 dokončali raziskovalno nalogo z naslovom Primerjava nalezljivih bolezni iz sredine 20. stoletja z epidemijo covida-19, v kateri sta (na osnovi statističnih podatkov in obsežnega intervjuja z ravnateljico Mileno Vidovič) predstavili obdobje epidemije covida-19 na naši šoli. Izbor iz njune razprave je pripravila mentorica Vilma Vrtačnik Merčun.

NAJPOMEMBNEJŠI STATISTIČNI PODATKI

Ravnateljica Milena Vidovič nama je pripravila izpise podatkov iz baze NIJZ o naši šoli (brez imen učencev in zaposlenih). Na osnovi teh podatkov sva izdelali več preglednic in grafikonov, ki so v prilogi raziskovalne naloge, na tem mestu pa povzemava le nekaj najpomembnejših ugotovitev.

 • Po uradnih podatkih, ki so bili oddani v bazo podatkov NIJZ, je v lanskem šolskem letu na OŠ Rodica za covidom-19 zbolelo 23 zaposlenih (26 %) in 51 učencev (7 %), v letošnjem šolskem letu pa 25 zaposlenih (28 %) in 187 učencev (26 %).
 • Zaradi visoko rizičnih stikov je bilo v lanskem šolskem letu odsotnih 75 učencev (11 %), v letošnjem šolskem letu pa 120 učencev (17 %).
 • 31. januarja 2022 se je samotestiralo le še 46 % vseh učencev, ostali so bili cepljeni ali pa so covid-19 že preboleli.
 • 54 % učencev, ki so že preboleli covid-19 ali pa so bili cepljeni, se ni samotestiralo. Glede na to, da je covid-19 prebolelo 26 % učencev, lahko ugotoviva, da je bilo cepljenih 28 % učencev.
 • V lanskem šolskem letu je bilo v času pouka v karanteni deset oddelkov, ki so imeli skupaj 47 delovnih dni pouka na daljavo.
 • V letošnjem letu (do 31. 1. 2022) je bilo v karanteni 26 oddelkov, (vsi, razen treh – 2. b, 3. b in 6. c). Največkrat je odšel v karanteno 4. c (petkrat), ki je v karanteni preživel 32 delovnih dni.

Kot lahko razberemo iz grafikona, je bilo največ prebolelih in cepljenih v 9. a oddelku (91 %), v 8. b oddelku (85 %) in 8. a (79 %). Najmanj prebolelih in cepljenih pa je bilo v 2. c (19 %) in 3. b (29 %).

Odsotnosti učencev in zaposlenih zaradi epidemije covida-19 ter število karanten v šolskem letu 2021/2022 (do 31. 1. 2022)

Iz uradnih šolskih podatkov sva izdelali spodnje grafikone, s katerimi sva prikazali odsotnosti učencev in zaposlenih ter število oddelkov v karanteni. Podatki po mesecih prikazujejo potek epidemije in viške odsotnosti zaradi okužb.  

SEPTEMBER 2021 Epidemija covida-19 se je začela kmalu po 1. septembru. Število učencev, ki so zboleli ali so bili odsotni zaradi okužb v družini, se je večalo od 2. do 9. septembra (odsotnih sedem učencev). Po 17. septembru je število odsotnosti začelo hitreje naraščati; višek je doseglo 24. septembra, ko je bilo odsotnih 13 učencev – takrat je bilo v karanteni pet oddelkov. Kasneje je število odsotnih učencev upadlo (10).

OKTOBER 2021 Upadanje števila odsotnih učencev se je nadaljevalo vse do 11. oktobra, ko sta bila odsotna le še dva učenca. V naslednjih štirih dneh se je začela počasna rast števila odsotnih učencev, karanten oddelkov in odsotnosti učiteljev pa v tem času ni bilo. Od 18. do 20. oktobra je bil skokovit porast od 4 na 13 odsotnih učencev. Več kot 12 odsotnih učencev je bilo potem do konca meseca oktobra 2021. Nekaj oddelkov je bilo v karanteni, med učitelji pa odsotnosti ni bilo.

NOVEMBER 2021 V novembru je bilo odsotnih več učencev kot na višku odsotnosti v septembru in oktobru. Iz tega lahko sklepava, da je bila epidemija v polnem teku. Največ odsotnih je bilo 25. in 26. novembra (po 24 učencev), najmanj pa 16. novembra (12 učencev). Odsotnim učencem so sledile tudi karantene, med učitelji pa odsotnosti do 26. novembra ni bilo.

DECEMBER 2021

V decembru se je epidemija umirila, število odsotnih učencev je začelo upadati (s sedemnajst na pet). Med pet in devet odsotnih učencev je bilo potem do konca decembra 2021. Posamezni učitelji in oddelki so bili odsotni oz. v karanteni.

JANUAR 2022

V drugem tednu januarja nas je zajel peti val epidemije covida-19, ki ga je povzročil omikron, različica koronavirusa. Epidemija je doživela skokovit porast med 6. in 10. januarjem 2022 in je višek dosegla 14. januarja, ko je bilo odsotnih 98 učencev in 18 zaposlenih. Temu so sledile tudi karantene oddelkov. 14. januarja je bilo v karanteni 18 oddelkov (od 29). Po 21. januarju se je epidemija začela umirjati, tako da je bilo 31. januarja zaradi epidemije odsotnih še 35 učencev.

Epidemija covida-19 je povzročila, da smo se morali navaditi na nove ukrepe za preprečevanje nalezljive bolezni covid-19. Ukrepe bova predstavili po posameznih valovih epidemije.

PRVI VAL EPIDEMIJE – POMLAD 2020

 • Do 25. februarja 2020 so morale šole izdelati Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela na OŠ Rodica v času koronavirusa. Načrt je predvideval okrepljene higienske ukrepe glede čiščenja in razkuževanja določenih površin. Podobne načrte so šole izdelovale že nekajkrat prej, npr. ob izbruhu ptičje gripe.
 • Država je 16. marca 2020 zaprla šole in začel se je pouk na daljavo, ki je trajal do 18. maja za učence prvega triletja oz. 1. junija 2020 za vse ostale učence.
 • Čistilke so pred povratkom otrok v šolo izvedle generalno čiščenje in razkuževanje prostorov. Po hodnikih so bile urejene talne označbe za smeri gibanja po šoli.
 • Oddelki prvega triletja so bili od 18. maja do 1. junija 2020 razdeljeni v dve skupini. Po 1. juniju 2020 pa so uvedli princip »mehurčka«, ki je bil vezan na oddelek. Vsi učenci so imeli pouk v matičnih učilnicah, ni bilo več selitev po šoli, da so se v primeru okužbe lažje prepoznavali rizični stiki. Ta ukrep se je ohranil do danes. 
 • Pri vhodih v šolo so namestili dozatorje za razkuževanje rok. Posebej je bilo izpostavljeno pravilo, naj v šolo prihajajo le zdravi učenci.
 • Učiteljice in učitelji so začeli nositi maske iz blaga, ki jih je priskrbela šola. Za učence so bile maske le priporočilo. Kirurških mask (IIR, trislojne), ki so kasneje postale obvezne za zaposlene, še ni bilo na voljo.
 • Zelo smo pazili na higieno rok in kašlja, na razkuževanje rok ob prihodu v šolo in na pogosto zračenje prostorov. Pojavila se je potreba po prezračevalnih napravah v vseh starih delih šole (povsod, razen v prizidku in novi jedilnici).
 • Skupine se med seboj niso mešale in so vzdrževale medsebojno razdaljo, na kar je bilo potrebno paziti pri hoji po hodniku, pri kosilih in na igrišču
 • Malico so dostavljali pred učilnice; bila je pakirana oz. porcijska.
 • Po prihodu učencev so čistilke večkrat čistile sanitarije in po učilnicah praznile koše za smeti.
 • Ravnateljica je v bazo podatkov NIJZ sporočala, koliko otrok in zaposlenih je bilo okuženih, ali so v karanteni zaradi visoko rizičnih stikov v šoli ali drugje.  
 • Šolska knjižnica je bila nekaj časa zaprta za kontaktno izposojo, kasneje je bil vzpostavljen poseben režim odlaganja knjig in vzdrževanje razdalje med učenci.

DRUGI VAL EPIDEMIJE – JESEN 2020

 • Ohranili so se vsi higienski standardi, ki so bili vzpostavljeni konec maja in junija.
 • Čistilke so imele pred začetkom pouka generalno čiščenje in razkuževanje prostorov.
 • Učiteljice so začele nositi kirurške maske, za učence pa so bile priporočene.
 • Po jesenskih počitnicah je vlada zaradi porasta okužb za en teden podaljšala počitnice, nato je pouk še devet tednov potekal na daljavo.
 • Učenci od 1. do 5. razreda so se v šolo vrnili 18. januarja 2021, preostali učenci pa 1. februarja.
 • Če se je med učenci pojavila okužba in so bili ostali učenci v visoko rizičnem stiku, je ravnateljica v sodelovanju z NIJZ odredila karanteno oddelka in s tem šolanje na daljavo.
 • Prepoznavanje obolelih za covidom-19 je bilo na osnovi simptomov, ki so bili potrjeni s PCR testom.
 • Ravnatelji so imeli enkrat mesečno operativne sestanke z ministrsko ekipo v zvezi z izvajanjem predpisanih ukrepov.  
 • Od 25. januarja 2021 dalje so se morali učitelji enkrat tedensko testirati s hitrimi antigenskimi testi. Potekalo je na šoli ob ponedeljkih pred poukom, izvajalo pa ga je medicinsko osebje Zdravstvenega doma Domžale.

TRETJI VAL EPIDEMIJE – POMLAD 2021

 • 12. marca 2021 je bilo na šoli organizirano cepljenje zaposlenih s prvim odmerkom cepiva Astra Zeneca. Učitelji, ki se niso želeli cepiti, so morali nadaljevati s testiranjem enkrat tedensko izven šole.
 • Ker se je predvidevalo povečano druženje ljudi v času velikonočnih praznikov, je vlada sprejela ukrep o prepovedi združevanja v šolah od 1. do 9. aprila 2021. Pouk je potekal na daljavo.
 • V drugi polovici maja 2021 je bilo organizirano cepljenje zaposlenih z drugim odmerkom cepiva. Cepljenje je bilo pri Športnem parku Domžale, kjer je bil vzpostavljen cepilni center za domžalsko območje.
 • Junija 2021 se je začelo poskusno samotestiranje učencev 8. in 9. razreda – prijavila se je povprečno četrtina (med četrtino in tretjino) učencev. Samotestirali so se doma, teste pa so dobili v šoli.

ČETRTI VAL EPIDEMIJE – JESEN 2021

 • Vsi že znani ukrepi so se zadržali: poostrena higiena rok, razkuževanje, prezračevanje in medsebojna razdalja. Sistem čiščenja je bil še nekoliko bolj zaostren.
 • Vzpostavljen je bil PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani) za vse zaposlene in obiskovalce šole. Cepljeni so PCT pogoj dokazovali s potrdilom o cepljenju, na katerem je QR koda, necepljeni pa so se samotestirali (najprej v kabinetu pomočnice ravnateljice, kasneje v drugih kabinetih). O izvedbi samotestiranja so morali voditi evidenco.
 • Kirurške maske so bile obvezne za vse učitelje, za učence pa so bile sprva priporočljive. Od 8. novembra 2021 dalje so bile maske obvezne tudi za vse učence.
 • Delitev v manjše učne skupine je bila organizirana tako, da so se oddelki delili na pol, do mešanja različnih oddelkov ni prihajalo.  
 • 17. novembra 2021 je bilo uvedeno samotestiranje učencev s hitrimi antigenskimi testi. Učenci so teste prinašali od doma (dobili so jih v lekarnah na osnovi zdravstvene izkaznice) in se trikrat tedensko testirali na začetku pouka (ob ponedeljkih, sredah in petkih).
 • Starši, ki so nasprotovali samotestiranju otrok, so prevzeli odgovornost, da se otroci šolajo od doma, na daljavo, v šolo pa prihajajo le na ocenjevanje znanja (takrat se morajo samotestirati). Za to se je najprej odločilo devet, kasneje pa pet učencev oz. njihovih staršev (od 720 učencev na šoli).
 • Že pri prvem samotestiranju učencev so se odkrile okužbe. V primeru pozitivnega testa so učenci odšli domov. Njihovi starši so navezali stik z zdravnikom, ki jih je napotil na PCR testiranje. Na osnovi pozitivnega PCR testa je ravnatelj preveril rizične stike in oddelek napotil v karanteno, ki je trajala deset dni (prvi dan je bil dan stika).
 • Pri samotestiranju se je odkrilo veliko število okužb.
 • Nekateri učitelji so se cepili s tretjim, poživitvenim odmerkom cepiva.

PETI VAL EPIDEMIJEJANUAR 2022

 • Zaradi nove različice koronavirusa, imenovanega omikron, je prišlo do skokovitega porasta okužb, s tem pa tudi do odsotnosti učencev, zaposlenih in karanten oddelkov.
 • 9. januarja 2022 je bilo obdobje karantene zmanjšano z deset na sedem dni.
 • 19. januarja 2022 je prišla v veljavo uredba, da učencem ob visoko rizičnem stiku z okuženim ni bilo potrebno oditi v karanteno, morali pa so se sedem dni zaporedoma samotestirati.
 • Zaposleni v šolah, ki so bili v visoko rizičnem stiku (npr. v družini), so se morali prav tako sedem dni zaporedoma samotestirati in na delovnem mestu uporabljali masko FFP2.
 • Ravnatelji so napotili oddelek v karanteno le v primeru, če je bilo v njem v štirinajstih dneh okuženih več kot 30 % učencev. V primeru, da zaradi odsotnosti zaposlenih pouka ni bilo mogoče organizirati v šoli, so ga organizirali na daljavo, kar pa se na naši šoli ni zgodilo.
 • 21. februarja 2022 so bili ukinjeni naslednji ukrepi: napotitev v karanteno ob visoko rizičnem stiku, izpolnjevanje pogoja PCT in samotestiranje za učence in zaposlene.
 • 5. marca 2022 je bila v šolah ukinjena tudi obvezna nošnja mask. K pouku so se vrnili vsi učenci, tudi tisti, ki so se začasno šolali na daljavo.

Še vedno pa v veljavi ostajajo naslednji ukrepi:

 • v šolo prihajajo samo zdravi otroci in odrasli,
 • vzdrževanje splošnih higienskih ukrepov: umivanje/razkuževanje rok, higiena kašljanja in kihanja, zračenje prostorov, čiščenje in razkuževanje prostorov.

MNENJA SOŠOLK O EPIDEMIJI

Zbrali sva mnenja osmih sošolk, učenk 7. b, o spremenjenih higienskih navadah, prebolevanju covida-19 in cepljenju. Ugotavljava, da je že šest sošolk prebolelo covid, pri vseh pa ga je prebolel nekdo v družini. Samo dve od osmih sošolk sta cepljeni, večinoma pa so cepljeni člani njihovih družin. Samo pri eni sošolki starši nasprotujejo cepljenju. Večina sošolk meni, da se bo epidemija covida-19 prej ali slej končala, ostale pa nam bodo nove higienske navade, ki smo jih v času epidemije usvojili. Pri vseh to pomeni bolj dosledno in pogosto umivanje rok, mogoče tudi razkuževanje. Vesele pa bodo, ko ne bo več mask in obveznih medsebojnih razdalj, ki jih je bilo v šoli nemogoče vzdrževati. (Opomba: Pogovore s sošolkami sva zaključili v začetku februarja 2022, ko je bila večina ukrepov še v veljavi).

Besedilo: Luna Debeljak, Živa Zore

NASLOVNA SLIKA: Dozator za razkuževanje rok pri vhodu v šolo, marca 2022.

Dostopnost