PROJEKT »ASISTENT ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI«

PROJEKT »ASISTENT ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI«

 O RAZPISU

Z dnem 14. 6. 2017 je bil objavljen javni razpis »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«. Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Pričujoči razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki spodbuja zaposlovanje mladih, s ciljem znižanja brezposelnosti.

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

Asistent je z vzgojno-izobraževalnim zavodom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za čas 9 mesecev, za delovni čas v deležu 0,75 od polne zaposlitve (30 ur na teden), in sicer v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018, skladno s pogoji javnega razpisa pa bo po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu sklenil novo (vsaj enomesečno) pogodbo o zaposlitvi.

CILJ IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih. Ukrep je namenjen brezposelnim mladim, starim do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.

Področja, ki jim je namenjena podpora, in njihov pričakovani prispevek k specifičnemu cilju so: spodbuda za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb (starih do vključno 29 let), predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih, z namenom pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj. Na ta način sledimo priporočilom vrednotenj in Evropske unije, ki  je ocenila, da morajo biti ukrepi za zaposlovanje osredotočeni na potrebe posamezne ciljne skupine. Javni razpis predstavlja prav takšen ukrep, saj vključuje mlade brezposelne, ki bodo delovne izkušnje nabirali na področju otrok s posebnimi potrebami, s čimer si bodo pridobili znanje in kompetence na tem specifičnem področju, s tem pa se bo povečala njihova zaposljivost.

SPODBUJANJE KLJUČNIH KOMPETENC

 V načrtu usposabljanja želimo asistentoma omogočiti doseganje ključnih kompetenc za uspešno vključevanje v delo, in sicer:

  1. Uporaba pridobljenih znanj in razumevanje pomena povezovanja znanj in izkušenj ter vseživljenjskega učenja v povezavi z možnostmi, ki jih omogoča izvajanje kurikuluma osnovne šole, s poudarkom na učencih  s težavami pri doseganju vzgojnih in izobraževalnih ciljev.
  2. Spodbujanje spretnosti, ki podpirajo učinkovito komunikacijo, sodelovanje in povezovanje (izmenjava mnenj o otrokovem funkcioniranju, skupno iskanje rešitev, sooblikovanje skupinske dinamike v delovnih, strokovnih, učnih skupinah, soustvarjanje spodbudnega in varnega učnega okolja, sodelovanje pri vrednotenju napredka).
  3. Pridobivanje pristopov, postopkov in veščin za delo z otroki in mladimi, ki imajo težave na učnem področju, na področju obvladovanja vedenja ter drugih specifičnih področjih funkcioniranja zaradi razvojnih posebnosti, zdravstvenih težav, slabših primarnih spodbud, tujejezičnosti.
  4. Sodelovanje v delovnem in širšem okolju (povezovanje in aktivno delo v kolektivu, strokovnih aktivih, delovnih skupinah, strokovnih skupinah za otroke s posebnimi potrebami, svetovalno službo, z drugimi ustanovami, preko katerih poteka strokovno sodelovanje, reševanje problemov, izvajanje pomoči).
  5. Razvoj prepričanj, vrednot in stališč, preko katerih asistent oblikuje pomen načrtne vzgoje, izobraževanja ter nasploh učenja v družbi; asistent se uči samorefleksije, kritičnega prijateljevanja ter odgovornega usmerjanja lastnega strokovnega razvoja za bodočo zaposlitev in karierni razvoj.
  6. Spoštovanje različnosti in medkulturnosti, ki je v šoli (in družbi) prisotna zaradi različnih potreb, pa tudi s prihodi učencev z drugačnim jezikom in kulturnim ozadjem.
  7. Spoznavanje organizacije dela v šoli (seznanjanje z nekaterimi predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja; spoznavanje organiziranosti učencev s poudarkom na oddelčni skupnosti in vodenju le-te, organiziranost v šolski skupnosti, sodelovanje in delo s starši).
  8. Asistentoma bomo omogočili izobraževanje na različnih strokovnih področjih.

 

Priloga: O asistentstvu (OŠ Rodica)

(Skupno 38 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost