POL STOLETJA OŠ RODICA

POL STOLETJA OŠ RODICA

Osnovna šola Rodica letos beleži okroglo obletnico - 50 let delovanja. V počastitev tega pomembnega jubileja smo izdali obsežen zbornik. Na tem mestu je dostopna elektronska oblika zbornika. Nekaj osnovnih podatkov: v zborniku se osredotočamo na predstavitev...

TEMA MESECA: Pet desetletij delovanja Osnovne šole Rodica

TEMA MESECA: Pet desetletij delovanja Osnovne šole Rodica

V petek, 4. novembra 2022, je izšla letošnja deseta številka Slamnika, glasila Občine Domžale. V rubriki Tema meseca je objavljen naš prispevek z naslovom Pet desetletij delovanja Osnovne šole Rodica, ki ga predstavljamo v nadaljevanju. Septembra 2022 je minilo 50...

Pet desetletij Osnovne šole Rodica, fotografska razstava

Pet desetletij Osnovne šole Rodica, fotografska razstava

Pred časom smo vas že povabili na fotografsko razstavo v okviru Dni evropske kulturne dediščine (DEKD) z naslovom Pet desetletij Osnovne šole Rodica. Fotografska razstava je sedaj na ogled v Knjižnici Domžale. Vabimo vas, da se sprehodite po dokumentarnih...

DRUGE DEJAVNOSTI: SHEMA SADJA IN ZELENJAVE TER ANGLEŠKI ZAJTRK

DRUGE DEJAVNOSTI: SHEMA SADJA IN ZELENJAVE TER ANGLEŠKI ZAJTRK

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE V letu 2003 smo pričeli z izvedbo projekta Jabolko v šoli, ki ga je spodbudilo šolsko ministrstvo, danes ga poznamo kot Shema šolskega sadja, z bogatimi spremljajočimi vzgojnimi dejavnostmi za spodbujanje zdrave, lokalno pridelane...

DRUGE DEJAVNOSTI: ŠSU, PROSTOVOLJSTVO, ŠPORT

DRUGE DEJAVNOSTI: ŠSU, PROSTOVOLJSTVO, ŠPORT

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV IN PARLAMENT Šolska skupnost učencev in šolski parlament sta obliki organiziranosti in združevanja učencev. Na prvi ravni se učenci združujejo v oddelčne skupnosti in volijo predstavnika za šolski parlament. Predstavniki oddelčnih skupnosti se...

DRUGI PROJEKTI – DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE

DRUGI PROJEKTI – DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE

Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) potekajo pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), ki vsako leto določi nosilno temo, zbere aktivnosti različnih organizacij s cele Slovenije in izda knjižico s programom prireditev in dejavnosti....

DRUGI PROJEKTI – AKTIVNI

DRUGI PROJEKTI – AKTIVNI

RADI PIŠEMO Z ROKO Razvoj informacijske tehnologije in prevladujoča raba računalnika v pisnem komuniciranju je privedla do zmanjšanja motoričnih spretnosti, ki jih razvijamo s pisanjem z roko. Učitelji vse pogosteje opažamo, da mladi skoraj ne znajo več pisati z roko,...

DRUGI PROJEKTI – ZAKLJUČENI

DRUGI PROJEKTI – ZAKLJUČENI

Druge projekte bomo predstavili v treh delih: Projekti, ki so se zaključili do leta 2020: Opolnomočenje za izboljšanje bralne pismenosti (2011–2013), Gibanje mi je v pomoč (2012–2014), Socialni in kulturni kapital (2013–2014), Kreativna karavana (2014), Tandem...

MEDNARODNI PROJEKTI

MEDNARODNI PROJEKTI

COMENIUS – ŠOLSKA PARTNERSTVA Pri dvoletnem mednarodnem projektu Comenius večstranskih šolskih partnerstev (2012 – 2014),  z naslovom »Pomisli, preden klikneš« (Think Before You Click), so sodelovale tri šole: naša šola kot vodilna koordinatorica projekta,...

PROJEKTI – EKOŠOLA, ZDRAVA IN UNESCO ŠOLA

PROJEKTI – EKOŠOLA, ZDRAVA IN UNESCO ŠOLA

Projekte, ki smo jih na šoli izvajali v zadnjem desetletju, lahko razdelimo v tri skupine (puščica pomeni, da projekt še traja): Nacionalne mreže: Ekošola od (1996) 1998⟶, Zdrava šola od 1998⟶, Unesco šola od 2003⟶.Mednarodni projekti: Comenius Šolska...

KULTURNI UTRIP ŠOLE – ŠOLSKO GLASILO IN GALERIJA

KULTURNI UTRIP ŠOLE – ŠOLSKO GLASILO IN GALERIJA

UTRIP RODICE – GLASILO OŠ RODICA V šolskem letu 2017/2018 se je na izbirni predmet šolsko novinarstvo prijavilo kar 24 učencev in to je bila odlična priložnost za obnovitev tradicije izdajanja šolskega glasila. Poimenovali smo ga UTRIP RODICE in že pet let vanj...

KULTURNI UTRIP ŠOLE – PEVSKI ZBORI

KULTURNI UTRIP ŠOLE – PEVSKI ZBORI

MLAJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mlajši otroški pevski zbor je bil ustanovljen v šolskem letu 2017/2018. Vodim ga vzgojiteljica Tjaša Huth. Pri pevskem zboru pojejo učenci od 1. do 4. razreda. Učenci se igrajo glasbeno-didaktične igre, učijo se novih pesmi, jih prepevajo...

KULTURNI UTRIP ŠOLE – AVTORSKE PREDSTAVE »KUL KULTURE«

KULTURNI UTRIP ŠOLE – AVTORSKE PREDSTAVE »KUL KULTURE«

UMETNOST IN KULTURA: SKUPAJ USTVARJAMO ŠOLSKO KULTURO Na Osnovni šoli Rodica v zadnjih dveh desetletjih, posebej v zadnjem desetletju, dajemo pomemben poudarek kulturi in umetnosti, saj verjamemo, da ustvarjalnost in lastno izražanje spodbujata in prebujata talente...

NAGRAJENCI LITERARNIH IN LIKOVNIH NATEČAJEV

NAGRAJENCI LITERARNIH IN LIKOVNIH NATEČAJEV

Vsako leto je Anica Črne Ivkovič, pomočnica ravnateljice, vestno beležila sodelovanje naših učencev na literarnih in likovnih natečajih, ki so jih razpisovale različne organizacije. Njej se moramo zahvaliti, da lahko na tem mestu na kratko predstavimo natečaje, na...

DOSEŽKI UČENCEV – MALE SIVE CELICE

DOSEŽKI UČENCEV – MALE SIVE CELICE

Kviz Male sive celice preverja znanje in veščine sedmošolcev, osmošolcev in devetošolcev. V šolskem letu 2021/2022 sta se pod mentorstvom Ane Kovač v kvizu preizkusili dve ekipi OŠ Rodica. Prvo ekipo so zastopala dekleta: Leila Kaše (7. c), Anamarija Mušič (8. a)...

DOSEŽKI ŠPORTNIKOV OŠ RODICA

DOSEŽKI ŠPORTNIKOV OŠ RODICA

Vir za večino podatkov so bile spletne strani OŠ Rodica. Tudi vse fotografije so povzete od tam. V nekaterih športnih disciplinah so bili podatki zelo skopi in pomanjkljivi, zato sem prosil pristojne institucije za rezultate s tekmovanj (npr. o krosu, atletiki) in...

DOSEŽKI UČENCEV – DEBATNI KLUB IN TURISTIČNI KROŽEK

DOSEŽKI UČENCEV – DEBATNI KLUB IN TURISTIČNI KROŽEK

DEBATNI KLUB Debatni klubje leta 2006 na šoli uvedla učiteljica Irena Lapanje in ga vodila osem let, v šolskem letu 2014/2015 pa je vodenje prevzela Tamara Gorenc, ki je bila mentorica naslednja tri šolska leta. Učenci debaterji so se urili v nastopanju, govorih, v...

DOSEŽKI UČENCEV – MLADI RAZISKOVALCI (2011/2012–2020/2021)

DOSEŽKI UČENCEV – MLADI RAZISKOVALCI (2011/2012–2020/2021)

Mladi raziskovalci naše šole se regijskega in državnega srečanja mladih raziskovalcev Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) udeležujejo od šolskega leta 2002/2003 dalje. Do letošnjega leta so v okviru ZOTKS izdelali več kot 120 raziskovalnih nalog. Cilj...

DOSEŽKI UČENCEV – TEKMOVANJA IZ ZNANJA IN BRALNE ZNAČKE

DOSEŽKI UČENCEV – TEKMOVANJA IZ ZNANJA IN BRALNE ZNAČKE

V zadnjem desetletju sem bila na šoli zadolžena za zbiranje podatkov o dosežkih učencev na tekmovanjih iz znanja ter ostalih priznanj in pohval. Ker sem vse podatke arhivirala, mi ni bilo težko pripraviti pregleda o dosežkih učencev z različnih tekmovanj. Večjo težavo...

TEHNOLOŠKE IZBOLJŠAVE NA OŠ RODICA

TEHNOLOŠKE IZBOLJŠAVE NA OŠ RODICA

Grafoskop je bil pred desetimi leti še oprema nekaterih učilnic, trenutno je standard projektor, upam, da bo čez deset let standardna didaktična oprema interaktivni zaslon. Učni listi so bili pred desetimi leti črno-beli, sedaj so v barvah. Interaktivni učni listi so...

ŠOLSKA KNJIŽNICA PRED (NE)ZNANIMI IZZIVI

ŠOLSKA KNJIŽNICA PRED (NE)ZNANIMI IZZIVI

Šolska knjižnica na Osnovni šoli Rodica je knjižnica, ki je z delovanjem trdno stopila v slovenski šolski prostor, med najboljše šolske knjižnice in ta prostor ves čas tudi sooblikuje. Svojo namero, da želi učence šole in tudi zaposlene popeljati v svet branja...

PODALJŠANO BIVANJE

PODALJŠANO BIVANJE

V oddelke podaljšanega bivanja (OPB) so vključeni učenci, ki potrebujejo varstvo, pomoč pri organizaciji učenja, učenju, domačih nalogah. Večinoma učitelji podaljšanega bivanja svoje delo v OPB kombinirajo z drugimi vsebinami programa osnovne šole. Koliko otrok je...

ŠOLE V NARAVI

ŠOLE V NARAVI

Šole v naravi so odlična priložnost za dopolnjevanje in širjenje znanja, ki ga učenci pridobivajo v šoli. Učenci poglabljajo teme iz naravoslovja, družboslovja, športa, kulture in življenja v naravi z aktivnim vključevanjem v dejavnosti, razvijanjem pozitivnega in...

EKSKURZIJE

EKSKURZIJE

Predmetnik za osnovne šole strokovnih ekskurzij posebej ne predpisuje, zato z njimi realiziramo določeno število ur pouka. Za učence od 4. do 9. razreda načrtujemo po eno poldnevno ali celodnevno ekskurzijo po Sloveniji oz. v zamejstvu, poleg tega izvajamo tudi...

DNEVI DEJAVNOSTI – TEHNIŠKI DNEVI

DNEVI DEJAVNOSTI – TEHNIŠKI DNEVI

Predmetnik osnovne šole predvideva po tri tehniške dneve (TD) v prvem triletju in po štiri v drugem in tretjem triletju. S tehniškimi dnevi učenci z izdelavo enostavnejših izdelkov razvijajo tehnične spretnosti (v višjih razredih nadgrajujejo pouk tehnike in...

DNEVI DEJAVNOSTI – ŠPORTNI DNEVI

DNEVI DEJAVNOSTI – ŠPORTNI DNEVI

Predmetnik osnovne šole predvideva po pet športnih dni (ŠD) v vsakem razredu. Učenci se gibajo, sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštovanje lastnih in tujih dosežkov, utrjujejo si samozavest in pridobivajo športne navade. V...

DNEVI DEJAVNOSTI – KULTURNI DNEVI

DNEVI DEJAVNOSTI – KULTURNI DNEVI

Predmetnik osnovne šole predvideva po štiri kulturne dneve (KD) v prvih treh razredih, v ostalih pa po tri. Učenci spoznavajo jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne vrednote in vrednote človeške družbe. Doživljajo dejavnosti, razvijajo svojo...

DNEVI DEJAVNOSTI – NARAVOSLOVNI DNEVI

DNEVI DEJAVNOSTI – NARAVOSLOVNI DNEVI

V spominih na vsako šolsko leto pomemben del predstavljajo tudi dnevi dejavnosti, kot so naravoslovni, kulturni, tehniški in športni dnevi, ter ekskurzije in šoli v naravi. Na tem mestu želimo predstaviti, kako so te dejavnosti potekale v zadnjem desetletju delovanja...

IZ ŠOLSKE KRONIKE

IZ ŠOLSKE KRONIKE

Iz šolske kronike za zadnje desetletje izpostavljamo predvsem tiste vsebine, ki niso zajete v drugih poglavjih zbornika. Nove pridobitve Konec šolskega leta 2011/2012 (20. junija 2012) je bil položen temeljni kamen za izgradnjo zahodnega prizidka šole....

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKIH LETIH 2011/2012–2020/2021

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKIH LETIH 2011/2012–2020/2021

Letno načrtovanje programa in dela šole vključuje tudi prednostne naloge, ki predstavljajo vsebine strokovnega dela v povezavi z izvajanjem programa osnovne šole. Prednostno nalogo določamo na osnovi poročil in analiz ob zaključku šolskega leta. Od leta 2008...

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV V OBDOBJU 2012–2022

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV V OBDOBJU 2012–2022

V zadnjem desetletju je število učencev postopno naraščalo od 622 v šolskem letu 2012/2013 do 721 v šolskem letu 2017/2018. Sledilo je zmanjševanje števila na 696 učencev v šolskem letu 2019/2018, nato pa ponoven porast na 720 učencev. Na število otrok v šoli vplivata...

ŠOLSKI STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI V OBDOBJU 2012–2022

ŠOLSKI STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI V OBDOBJU 2012–2022

V začetku leta 2022 je bilo na Osnovni šoli Rodica zaposlenih 89 delavcev, od katerih je bilo največ predmetnih učiteljev (38 %) in učiteljev razrednega pouka (25 %), drugih strokovnih delavcev (ravnateljica, pomočnica ravnateljice, šolski svetovalni delavki,...

PET DESETLETIJ OSNOVNE ŠOLE RODICA

PET DESETLETIJ OSNOVNE ŠOLE RODICA

V šestdesetih letih 20. stoletja je zaradi priseljevanja ljudi na območje Jarš, Rodice in Vira število otrok na tem območju zelo hitro naraščalo. To je bil tudi eden glavnih razlogov, da so severno od zvezne ceste zgradili novo osemletno šolo, današnjo Osnovno šolo...

UVODNIK

UVODNIK

Milena Vidovič, ravnateljica OŠ Rodica Čas riše spomine. Ljudje delujemo v času in prostoru ter puščamo sledi. Generacije učiteljev in generacije učencev leto za letom polnijo šolo, proces vzgoje in izobraževanja pa ene in druge bogati na poti k znanju,...

Povabilo k sodelovanju – Spominjanja

Povabilo k sodelovanju – Spominjanja

Septembra 2022 bo minilo natanko 50 let, odkar v šolski stavbi na Kettejevi cesti 13 v Domžalah poteka osnovnošolsko izobraževanje za otroke z območja Jarš, Vira, Količevega, Rodice in severnega dela Domžal. Petdeseto obletnico delovanja Osnovne šole Rodica bomo obeležili med drugim tudi z izdajo zbornika. Glede na to, da smo prvi zbornik izdali ob […]

(Skupno 102 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost